Alla får möjlighet till näthastighet på minst en megabit från den 1 juli

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2009 9.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Internet-förbindelse med en hastighet på minst en megabit blir den 1 juli 2010 en samhällsomfattande tjänst.

Det innebär att från början av juli bör telebolag som ålagts att leverera samhällsomfattande tjänster till varje fast bostad och varje företags stadigvarande verksamhetsställe kunna erbjuda en förbindelse på minst en megabit till rimligt pris och av god kvalitet.

Övergångsperioden till det att förpliktelsen att tillhandahålla den samhällsomfattande tjänsten inleds har förkortats med ett halvt år från det man tidigare planerat.

Enligt kommunikationsministeriets förordning bestämmer Kommunikationsverket före utgången av 2009 vilka telebolag som omfattas av förpliktelsen att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. De företag som ålagts att leverera samhällsomfattande tjänster kan bestämma med vilken teknik de erbjuder förbindelsen till sina kunder.

Kommunikationsminister Suvi Lindén anser att den samhällsomfattande tjänsten och den fastslagna minimihastigheten för nätförbindelserna förbättrar tillgången på förbindelser och deras kvalitet i glesbygdsområden. Det här förbättrar landsbygdens möjligheter att förbli livskraftig, skapar verksamhetsmöjligheter för näringslivet och gör det möjligt att sköta ärenden elektroniskt.

Beträffande den samhällsomfattande tjänstens förbindelsehastighet tillåts variation i någon mån, så att det är möjligt att erbjuda tjänsten också i nätet för mobil kommunikation. Kommunikationsverket övervakar hur överföringshastigheterna verkställs i praktiken.

Medelhastigheten för den inkommande trafiken bör vara minst 75 procent av den erfordrade hastigheten under en 24 timmar lång mätperiod. Under en fyra timmar lång mätperiod bör hastigheten vara minst 50 procent av den erfordrade hastigheten.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Maaret Suomi, tfn (09) 160 28150 eller 040 700 5620