Tietoyhteiskunnan palvelut esteettömiksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2010 10.10
Tiedote

Sähköisten palvelujen, mediasisältöjen ja tiedon tulee olla sellaisessa muodossa, että kaikki pystyvät käyttämään niitä. Tietoyhteiskunnassa sähköinen asiointi siihen liittyvine laitteineen ja palveluineen tulisi suunnitella alusta lähtien esteettömäksi.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on laadittu suunnitelma toimenpiteistä, joita tämän toteuttamiseksi tarvitaan. Toimenpideohjelman luonnos on lähetetty lausuntokierrokselle, joka päättyy 5. marraskuuta. Ohjelma on tarkoitus saada valmiiksi joulukuussa.

Ohjelman tavoitteena on parantaa tietoyhteiskunnan esteettömyyttä kaikkien kansalaisten osalta, vaikka osa haasteista kohdistuukin painavimmin ikääntyneisiin ja vammaisiin.

Keskeinen ongelma sähköisten palvelujen ja laitteiden käytettävyydessä on se, että niitä on lähdetty kehittämään teknologiavetoisesti. Erilaisten ihmisten näkökulmia ja tarpeita ei kaikkialla tiedosteta ja oteta huomioon riittävästi.

Ohjelmaluonnoksessa korostetaan käyttäjän tarpeiden ja kykyjen huomioon ottamista ja sitä, että palvelujen esteettömyydestä on hyötyä kaikille käyttäjäryhmille.

Esteettömän tietoyhteiskunnan tutkimusta ja kehittämistä tulisi painottaa aiempaa enemmän. Käyttäjillä itsellään on niin sanottua hiljaista tietoa tuotteiden ja palveluiden esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä. Tästä syystä heidät tulisi ottaa mukaan kehittämistoimintaan alusta lähtien.

Toimenpideohjelman luonnoksessa otetaan esille mm. viranomaisten kansalaisille osoittamien asiakirjojen selkeys.

Monelle kansalaiselle on ensisijaisen tärkeää, että oleelliset asiakirjat ja tekstit on laadittu selkeällä kielellä. Virka- ja lakitekstit ovat asiantuntijoiden kirjoittamia ja ne sisältävät ammattitermejä. Nämä voivat olla tavalliselle kansalaisille hyvin hankalia ymmärtää. Osalle kansalaisista myös selkeä yleiskieli on liian vaikeaa, ja he tarvitsevat tietoa selkokielellä.

Esimerkiksi verkkosivuilla tulisi käyttää selkeää kieltä ja lyhyitä virkkeitä sekä kuvitusta, joka tulee tekstin ymmärtämistä. Erilaiset kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen liittyvät sairaudet vaikeuttavat mm. verkkolomakkeiden täyttämistä. Siksi kirjallisten vastausten sijaan lomakkeissa tulisi suosia rastitusvaihtoehtoja tai valmiita vastauksia, joista voidaan valita oikea tai sopivin.

Sähköisten palveluiden rinnalla tulisi ylläpitää vaihtoehtoisia tapoja asiointiin sekä mahdollisuutta henkilökohtaiseen kontaktiin asioitaessa viranomaisten kanssa.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Aleksandra Partanen, puh. 09 160 28671 tai 040 505 6124