Sopimus VR:n kaukoliikenteen hoitamisesta pääosin julkiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.7.2013 14.49
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön VR-yhtymä Oy:n kanssa tekemä sopimus kaukojunaliikenteen hoitamisesta on pääosin avattu julkiseksi. Osa sopimuksesta on edelleen salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella. Ministeriö ja VR-yhtymä Oy sopivat 2. heinäkuuta, että VR jatkaa henkilöliikenteen hoitamista kaukojunaliikenteen osalta yksinoikeudella vuoden 2024 loppuun asti. Ministeriö arvioi sopimuksen alun perin salassa pidettäväksi.

Salaaminen perustuu viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 17 kohtaan. Kyseisen kohdan mukaan asiakirjat, jotka sisältävät tietoja valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön ammattisalaisuudesta, ovat salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi mainituille yhteisöille, laitoksille tai säätiöille taloudellista vahinkoa.

Lisäksi julkisuuslain 10 §:n mukaan salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin julkisuuslaissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

Julkisuuslain perustelujen mukaan salassapito toiminnan harjoittajan näkökulmasta ei yksistään ole ratkaiseva, vaan viranomaisen on arvioitava asiaan liittyvät salassapitotarpeet kokonaisuutena.

Sopimus edellyttää liikennöintiä ja uutta junakalustoa

Heinäkuussa tehty sopimus perustuu ministeriön ja VR:n väliseen vuonna 2009 tehtyyn henkilöliikenteen yksinoikeutta koskevaan käyttöoikeussopimukseen. Sopimukseen sisältyneen option mukaan sopijapuolet voivat vuoden 2015 loppuun mennessä tietyin ehdoin yhteisesti päättää sopimuksen jatkamisesta viidellä vuodella.

VR:lle myönnetty jatkoaika edellyttää liikennöintivelvoitetta, jonka arvo viiden vuoden aikana voi olla yhteensä enintään 105 miljoonaa euroa. Nyt heinäkuussa tehdyn sopimuksen mukaan VR sitoutui 31.12.2018 mennessä investoimaan yöjunien vaunukaluston uudistamiseen, mikä mahdollistaa Länsi-Lapin yöjunaliikenteen jatkumisen Kolariin nykyisen kaluston käyttöiän päättyessä.

Nyt allekirjoitettu sopimus turvaa osaltaan valtion mahdollisuudet edistää kaukojunaliikennettä koko maan alueella siten, että kaukojunaliikennevuoroja on käytettävissä myös muuten kuin valtion ostamana henkilöjunaliikenteenä.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Tero Jokilehto, p. 040 535 0574