Lakimuutokset lausuttavana PRS-palvelun käyttöön ottamiseksi ja tietoyhteiskuntamaksun korottamiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2022 11.33 | Julkaistu suomeksi 2.5.2022 klo 11.41
Tiedote
Satelliitti pilvien yllä (Kuva: Shutterstock)
Satelliitti pilvien yllä (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, jolla muutettaisiin sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia. Lausuntoja voi antaa 13.6.2022 saakka.

Tavoitteena on tehdä vaadittavat lainsäädäntömuutokset, jotta Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän Julkisesti säännelty palvelu (Public Regulated Service, PRS-palvelu) on mahdollista ottaa Suomessa kansallisesti käyttöön vuoden 2025 aikana.

Euroopan unionin Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmä on maailmanlaajuinen ja ainoa siviilihallinnassa oleva satelliittipaikannusjärjestelmä. Valmistuttuaan se olisi rinnakkainen muun muassa yhdysvaltalaisen Global Positioning System eli GPS- järjestelmän kanssa. Galileo-järjestelmä on EU:n jäsenvaltioiden hallinnassa ja niiden rahoittama. Siksi järjestelmän käyttöön ei edes maailman kriisitilanteissa liity EU:n jäsenvaltioiden näkökulmasta ennakoimattomia turvallisuus- tai kauppapoliittisia epävarmuustekijöitä.

PRS-palvelu tuottaa julkishallinnon valtuuttamille käyttäjille sekä yhteiskunnan kriittisille infrastruktuuritoimijoille teknisesti ja toiminnallisesti varmistettua jatkuvaa sijainti- ja aikatietoa. Palvelun avulla varmistetaan yhteiskunnan elintärkeiden, aika- ja paikkatiedosta riippuvien toimintojen häiriötön jatkuminen kaikissa olosuhteissa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi marraskuussa 2020, että Suomi ottaa PRS-palvelun kansallisesti käyttöönsä. Palvelun käyttöönotto edellyttää PRS-lainsäädännön täsmentämistä.

Suomen Erillisverkot Oy nimettäisiin PRS-palvelun tarjoajaksi. Puolustusvoimat voisi tarjota PRS-palvelua maanpuolustuksen tarpeisiin.

Esitys tietoyhteiskuntamaksun korotuksesta

Lisäksi samassa esityksessä esitetään tietoyhteiskuntamaksun korottamista. Liikenne- ja viestintävirasto on hankkimassa Sijaintitietopalvelua, johon tullaan jatkossa keräämään tietoa olemassa olevien verkkojen fyysisestä infrastruktuurista sekä kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkkojen osien sijainneista.

Korotuksella katettaisiin Liikenne- ja viestintävirastolle Sijaintitietopalvelusta aiheutuvia vuosittaisia toiminta- ja ylläpitokustannuksia.

Mitä seuraavaksi?

Luonnoksen lausuntoaika päättyy 13.6.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä ja muutosesitys toimitetaan eduskuntaan syyskuussa 2022. Lakien olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja:

PRS-palvelu: erityisasiantuntija Suvi Kankare, p. 0295 342 105, [email protected]

Tietoyhteiskuntamaksu: ylitarkastaja Pirjo Karttunen, p. 0295 342 605, [email protected]