Remissbehandling av lagändringar i syfte att ta i bruk PRS-tjänsten och höja informationssamhällsavgiften

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2022 11.33 | Publicerad på svenska 2.5.2022 kl. 11.41
Pressmeddelande
Satellit (Bild: Shutterstock)
Satellit (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om Transport- och kommunikationsverket. Utlåtanden kan lämnas fram till den 13 juni 2022.

Målet är att göra de lagstiftningsändringar som krävs för att den offentligt reglerade tjänsten inom ramen för satellitnavigeringssystemet Galileo (Public Regulated Service, PRS) ska kunna tas i bruk nationellt i Finland under 2025.

Europeiska unionens satellitnavigeringssystem Galileo är ett globalt och det enda satellitpositioneringssystem som drivs under civil kontroll. När det har färdigställts ska det fungera parallellt med bland annat det amerikanska Global Positioning System, det vill säga GPS-systemet. Galileo drivs och finansieras av EU:s medlemsstater. Därför är användningen av systemet inte ens i krissituationer i världen förenad med några oförutsedda säkerhets- eller handelspolitiska osäkerhetsfaktorer sett ur EU:s medlemsstaters synvinkel.

PRS-tjänsten producerar kontinuerligt tekniskt och driftsmässig säker positions- och tidsinformation för de användare som har bemyndigats av den offentliga förvaltningen och för aktörer verksamma inom sådan infrastruktur som är kritisk med tanke på samhällets vitala funktioner. Med hjälp av tjänsten säkerställs att samhällets vitala funktioner, som är beroende av tidsdata och geografisk information, kan fortsätta utan störningar under alla förhållanden.

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott fastställde i november 2020 att Finland ska ta i bruk PRS-tjänsten nationellt. Ibruktagandet av tjänsten förutsätter att lagstiftningen kring PRS preciseras.

Suomen Erillisverkot Oy ska utses till tillhandahållare av PRS-tjänsten. Försvarsmakten ska kunna tillhandahålla PRS-tjänsten för försvarets behov.

Förslag till höjning av informationssamhällsavgiften

I samma proposition föreslås det dessutom att informationssamhällsavgiften ska höjas. Transport- och kommunikationsverket håller på att upphandla en lokaliseringsinformationstjänst, där det i fortsättningen kommer att samlas in information om befintliga näts fysiska infrastruktur och om placeringen av kablar, rör och motsvarande aktiva nätdelar.

Genom höjningen täcks de årliga verksamhets- och driftskostnader som föranleds Transport- och kommunikationsverket av tjänsten för lokaliseringsinformation.

Vad är nästa steg?

Remisstiden för utkastet går ut den 13 juni 2022. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på adressen www.utlåtande.fi eller via e-post på adressen [email protected].

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2023 och avses bli behandlad i samband med den.

Efter remissbehandlingen fortsätter lagberedningen som tjänsteuppdrag och förslaget till ändring ska lämnas till riksdagen i september 2022. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Svenskt material läggs till senare i utlåtandetjänsten utlåtande.fi 

Ytterligare information:

PRS-tjänsten: Suvi Kankare, specialsakkunnig, tfn 0295 342 105, [email protected]

Informationssamhällsavgiften: Pirjo Karttunen, överinspektör, tfn 0295 342 605, [email protected]