Luonnos uudeksi taksilaiksi valmistunut

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2005 10.32
Tiedote
- Taksien määrälle kiintiöt; yrittäjyyden vaatimukset tiukkenisivat

Liikenne- ja viestintäministeriön luonnos uudeksi taksiliikennelaiksi on valmistunut. Luonnoksessa esitetään, että viranomaiset määräisivät taksien määrille kiintiöt. Lisäksi luvan saamiselle asetettaisiin nykyistä tiukemmat vaatimukset.

Tulevaisuudessa taksien enimmäismäärää voitaisiin lisätä kysynnän ja taksien tarpeen mukaan. Mahdollisten ongelmien ilmetessä enimmäismäärää voitaisiin myös pienentää.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen on tyytyväinen, että lausuntokierrokselle voidaan nyt lähettää lakiluonnos, joka turvaa keskeiset taksien saatavuuteen ja turvallisuuteen liittyvät tavoitteet rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti elinkeinovapautta.

- Uskon, että nyt hahmotellun mallin pohjalta voitaisiin antaa lakiesitys eduskunnalle vielä tänä syksynä, Huovinen toteaa.

Taksiyrittäjyyttä sääntelevä taksiliikennelaki sisältäisi määräykset henkilöautolla tehtävien henkilökuljetusten luvanvaraisuudesta, taksiluvasta, luvan saamisen edellytyksistä ja peruuttamisesta, taksipalvelujen laatuvaatimuksista, hinnoittelusta, ajovelvollisuudesta, ajovuorojärjestyksestä sekä muista taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvistä asioista.

Taksilupa olisi hankittava ammattimaiseen tai muutoin ansiotarkoituksessa tapahtuvaan henkilöiden kuljettamiseen. Matkailu-, majoitus- ja turvapalveluihin liittyviin kuljetuksiin lupaa ei kuitenkaan tarvittaisi. Myönnetyt luvat olisivat voimassa toistaiseksi.

Jatkossakin taksiluvan hakijalta vaadittaisiin yrittäjäkurssin suorittaminen. Kurssin pituus on 120 tuntia. Yrittäjäkurssin päätteeksi hakija suorittaisi Ajoneuvohallintokeskuksen järjestämän kirjallisen kokeen.

Luvan hakijan ja haltijan hyvämaineisuudelle ja ammattitaidolle asetettaisiin entistä tiukemmat vaatimukset. Esimerkiksi rikokset ja rikkomukset otettaisiin huomioon entistä pidemmältä ajalta. Luvan epäämiseen vaikuttavia asioita olisi aiempaa enemmän ja ne myös määriteltäisiin yksityiskohtaisemmin.

Henkilö katsottaisiin sopimattomaksi hoitamaan taksiliikennettä, jos hänet esimerkiksi on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana tuomittu yli kahden vuoden vankeusrangaistukseen. Sopimattomuudesta kertovat myös rattijuopumuksesta saadut sakot sekä toistuvat sakkorangaistukset liikenne- ja ajoneuvoturvallisuuden rikkomisesta.

Myös taksiluvan peruuttamista koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Ennen luvan peruuttamista taksiyrittäjälle voitaisiin antaa varoitus.

Kuntakohtaiset taksien enimmäismäärät vahvistaisi lääninhallitus. Määrästä päätettäessä otettaisiin huomioon kysyntä eli paljonko taksilupia kunnassa tarvitaan. Laissa määriteltäisiin eri tyyppisille paikkakunnille arviointiperusteet, joiden mukaisesti taksien määrä vahvistettaisiin.

Arviointiperusteiksi kaupungeissa katsottaisiin mm. anniskelulupien tiheys, kouluikäisten osuus väestöstä, työpaikkojen määrä ja asukastiheys. Maaseutukunnissa taksien määrään vaikuttaisivat esimerkiksi taajama-aste, kunnan pinta-ala, joukkoliikenteen vuorovälit ja yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä.

Liikenne- ja viestintäministeriö seuraisi taksien määrää koskevan uudistuksen vaikutuksia ja voisi ohjata tulosohjauksella lääninhallituksia kiintiöiden asettamisessa.

Taksien saatavuuden turvaamiseksi ajovuorojärjestelmä säilytettäisiin ja takseille vahvistettaisiin minimiajovuorot. Muina aikoina auto voisi olla ajossa vapaasti.

Taksiliikenteen enimmäismaksut vahvistettaisiin edelleenkin asetuksella. Lakiehdotuksen mukaan käyttöön voitaisiin ottaa kolme hintaluokkaa, joista keskimmäinen olisi laskettu keskimääräisen kustannusvastaavuuden ja kohtuullisen voiton perusteella. Ylin olisi kymmenen prosenttia keskimmäistä korkeampi ja alin vastaavasti kymmenen prosenttia keskimmäistä luokkaa alhaisempi.

Taksiyrittäjällä olisi oikeus valita hintaluokka ja asiakkaalla puolestaan oikeus valita haluamansa hintaluokan auto. Hintaluokka olisi merkittävä taksin ulkopuolelle.

Luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta tuomittavan rangaistuksen enimmäismäärä nostettaisiin kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen vankeutta.


Työryhmä:
Taksinkuljettajien koulutus pakolliseksi

Taksinkuljettajien ammattitaitovaatimuksia pohtinut työryhmä on luovuttanut mietintönsä liikenne- ja viestintäministeriölle. Ministeriö lähettää mietinnön lausuntokierrokselle yhdessä taksilakiluonnoksen kanssa.

Mietinnön ehdotukset koskevat nimenomaan kuljettajia. Usein taksiyrittäjä eli taksiluvan haltija on kuitenkin samalla myös taksinsa kuljettaja, koska ns. yhden auton yritykset ovat yleisiä.

Työryhmä esittää taksinkuljettajille pakollista koulutusta. Kurssi ja kokeen suorittaminen olisivat henkilöauton ammattiajoluvan saamisen edellytyksiä. Nykyinen lainsäädäntö ei tätä edellytä, vaan koulutus on vapaaehtoista.

Kursseja järjestävät nyt lähinnä paikalliset taksiyhdistykset ja taksiyrittäjät. Työryhmä haluaisi yhtenäistää koulutusta ja asettaa sille perusvaatimukset. Myös lupaedellytyksinä olevat soveltuvuusvaatimukset sekä perusteet ammattiajolupaan puuttumiseksi tulisi ryhmän mukaan määritellä tarkemmin.

Työryhmä ehdottaa ammattiajoluvan edellytykseksi 30-60 tunnin kurssia. Koulutuksessa käsiteltäisiin mm. taksinkuljettajan oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta, liikenneturvallisuutta, ympäristömääräyksiä, asiakaspalvelua, yhteiskunnan kuljetuksia sekä kuljettajan omasta terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimista. Paikallistuntemusta koskeva koe suoritettaisiin erikseen lupaviranomaiselle eli poliisille.

Taksinkuljettajien koulutusta valvoisi ja yhtenäisen kokeen järjestäisi Ajoneuvohallintokeskus. Se hyväksyisi myös koulutuksenantajat. Ammattitaidon ylläpitämiseksi kuljettajien olisi osallistuttava jatkokoulutukseen viiden vuoden välein.

Työryhmän mukaan vain invataksin kuljettamiseen rajoitetusta henkilöauton ammattiajoluvasta voitaisiin luopua. Sen sijaan tavalliseen taksinkuljettajien koulutukseen sisältyisi myös vammaisten kuljettamisessa vaadittavan erityisosaamisen perusteet.

Taksinkuljettajana toimimisen ikärajoihin ja luvan voimassaoloaikaan työryhmä ei esitä muutoksia.Lisätietoja taksilakiluonnoksesta:

rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260
vanhempi hallitussihteeri Tuula Ikonen, puh. (09) 160 28510 tai 040 768 1259

Lisätietoja kuljettajien ammattipätevyydestä:

vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu, puh. (09) 160 28571 tai 040 716 4140
ylitarkastaja Irja Vesanen-Nikitin, puh. (09) 160 28544 tai 040 544 9673