Liikenneturvaa ja onnettomuustutkintaa koskevat lakiluonnokset lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2016 14.43
Uutinen
Autojen valoja pimeässä (Kuva: LVM / Aaltonen)
Autojen valoja pimeässä (Kuva: LVM / Aaltonen)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja kahdesta liikenneturvallisuuteen liittyvästä lakiluonnoksesta. Toinen koskee Liikenneturvasta annettua lakia, toinen tie- ja maastoliikenteen onnettomuustutkintalakia. Lausuntoaika päättyy 7.10.2016.

Liikenneturvaa koskevaa lakia ehdotetaan muutettavaksi ja onnettomuustutkintalakia uudistettavaksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 1.1.2017 tapahtuvan voimaantulon johdosta. Laki vaikuttaa Liikenneturvan ja onnettomuustutkinnan rahoitus- ja ohjausmalleihin.

Liikenneturvallisuusmaksuun liittyvien muutosten takia maksutuloon perustuva rahoitus on vuoden 2017 alusta lähtien muuttumassa budjettipohjaiseksi valtionavustukseksi.

Nyt lausuntokierrokselle lähetetyn lakiehdotuksen mukaan Liikenneturvan ohjaus ja valvonta siirtyisivät rahoitusmallin muutoksen myötä Liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille, jonka on tarkoitus toimia valtionapuviranomaisena. Nykyisen lain mukaan Liikenneturvaa ohjaa ja valvoo liikenne- ja viestintäministeriö.

Tie- ja maastoliikenteen onnettomuustutkintaa koskeva laki vuodelta 2001 ehdotetaan kumottavaksi, ja sen tilalle annettaisiin uusi laki, jossa ohjaus- ja valvontatehtäviä niin ikään siirtyy valtionavustusmenettelyn piiriin, ja jonka myötä tutkinnan rahoitus- ja ohjausmalli selkeytyy. Samalla ehdotuksen tarkoituksena on selkeyttää onnettomuustutkinnan roolia sekä helpottaa onnettomuuteen johtaneiden syiden selvittämistä.

Ehdotuksen mukaan Liikennevakuutuskeskus huolehtisi vastaisuudessakin liikenneonnettomuuksien tutkinnan ylläpidosta, järjestämisestä, suunnittelusta ja koulutuksesta.

Aiempi liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta lakkautettaisiin ja korvattaisiin poikkihallinnollisella yhteistyöryhmällä. Siirtyminen kevyemmin hallinnoituun yhteistyöelimeen joustavoittaisi toimintaa ja vähentäisi hallinnollista taakkaa. Samalla sääntelyä pystytään keventämään.