Kansallisen tietoturvastrategian toteuttaminen käynnistyy

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.11.2009 9.38
Tiedote

Kansallista tietoturvastrategiaa ryhdytään toteuttamaan yhdeksällä kärkihankkeella. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat riskienhallinta, tietoturvatietoisuuden lisääminen sekä lähitulevaisuuden tietoturvauhkien ennakointi.

Hankkeista koostuvaa, helmikuuhun 2011 kestävää toimenpideohjelmaa koordinoi Arjen tietoyhteiskunnan tietoturvallisuusryhmä.

Hankkeista ovat päävastuussa liikenne- ja viestintäministeriö, Viestintävirasto, Keskuskauppakamari, Huoltovarmuuskeskus, Tietotekniikan keskusliitto FiCom, VTT, Sitra ja Oulun yliopisto.

Luottamuksen puute on yksi keskeisimmistä sähköisten palveluiden käyttöönoton esteistä. Kansalaisten on voitava luottaa, että verkko- ja viestintäpalveluiden käyttö on turvallista. Toimenpideohjelman yhden hankkeen tarkoituksena on selkiyttää palveluntarjoajien vastuita, oikeuksia ja velvollisuuksia.

Pienillä yrityksillä ei ole suurten yritysten tavoin resursseja palkata riskienhallinnan ammattilaista. Ongelman ratkaisuksi kartoitetaan erilaisia riskienhallintatyökaluja ja edistetään niiden käyttöä. Lisäksi pyritään edistämään yrittäjäjärjestöjen roolia riskienhallintaan liittyvässä opastuksessa.

Lähitulevaisuuden tietoturvatrendejä tutkitaan. Tarkoituksena on selvittää mm. uusiin teknologioihin, palveluihin, tuotantomalleihin ja yritysrakenteisiin liittyvät tietoturvauhat. Kartoituksen jälkeen uhkia ja niihin varautumista arvioidaan erityisesti Suomen näkökulmasta.


Taustaa

Hallitus hyväksyi tietoturvastrategian vuosiksi 2009-2015 joulukuussa 2008. Strategia keskittyy kolmeen painopistealueeseen: perustaitoihin arjen tietoyhteiskunnassa, tietoihin liittyvien riskien hallintaan ja toimintavarmuuteen sekä kilpailukykyyn ja kansainväliseen verkostoyhteistyöhön.

Kansallisen tietoturvastrategian tavoitteena on, että kansalaiset ja yritykset voivat luottaa tietojensa turvallisuuteen sekä tieto- ja viestintäverkoissa että niihin liittyvissä palveluissa. Yleisen tietoturvaosaamisen pitää olla korkealla tasolla ja yhteiskunnan eri tahojen toimittava saumattomassa yhteistyössä tietoturvan edistämiseksi. Tavoitteena on nostaa Suomi tietoturvan edelläkävijämaaksi maailmassa.

Arjen tietoyhteiskunnan tietoturvallisuusryhmän tehtävänä on edistää tietoyhteiskunnan tietoturvallisuutta, seurata tietoturvallisuuden kehittymistä sekä tehdä aloitteita tietoturvallisuuden parantamiseksi. Ryhmään kuuluu yli 20 julkisen ja yksityisen sektorin tietoturvavaikuttajaa.


Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Mari Herranen, puh. (09) 160 28305 tai 040 720 1693