Yhteiset pelisäännöt vahvistavat datatalouden kehitystä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2019 10.10
Tiedote
Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen, pääjohtaja Roberto Viola EU-komissiosta, liikenneministeri Sanna Marin ja kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero. (Kuva: LVM). (Kuva: LVM)
Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen, pääjohtaja Roberto Viola EU-komissiosta, liikenneministeri Sanna Marin ja kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero. (Kuva: LVM). (Kuva: LVM)

Suomi haluaa vahvistaa datatalouden kehitystä ja yhtenäistää kehittämistyötä eri sektoreilla. Keskeisiä tavoitteita sekä Euroopassa että globaalisti ovat datatalouden ihmislähtöisyys ja kestävyys.

Liikenneministeri Sanna Marin, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen peräänkuuluttivat Eurooppaa tarttumaan rohkeasti datatalouden mahdollisuuksiin tänään Helsingissä järjestetyssä Korkean tason datatalouskonferenssissa. 

Ministerit julkistivat konferenssissa myös Suomen johdolla laaditut eurooppalaisen datatalouden periaatteet. Niiden tavoitteena on ohjata datataloutta ihmiskeskeiseen, menestyvään ja tasapainoiseen suuntaan.

Datatalouden periaatteiden laatimiseen on osallistunut laajasti EU-maiden, eurooppalaisten yritysten, viranomaisten, tutkimuslaitosten ja etujärjestöjen edustajia. Periaatteet liittyvät datan saatavuuteen, datan jakamiseen, yksilöiden toimintakykyyn, innovointiin sekä luottamukseen ja oppimiseen. Hanke on ollut avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Lisäksi ministerit ja pääjohtaja Roberto Viola EU-komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosastosta ottivat vastaan yritysten ehdotuksen datan vapaaseen liikkuvuuteen liittyvistä käytännesäännöistä. Niiden avulla helpotetaan datan siirtämistä eri palveluntarjoajien välillä.

Käytännesäännöt perustuvat Euroopan unionin lainsäädäntöön tiedon vapaan liikkuvuuden turvaamisesta unionin alueella. Datan vapaan liikkuvuuden helpottaminen on keskeinen osa unionin sisämarkkinoiden digitalisaatiokehitystä.

"Eurooppalaiset arvot ovat vankka pohja kansalaisten oikeuksia kunnioittavalle datataloudelle. Dataa on käsiteltävä ihmiskeskeisesti, yksilön oikeuksia kunnioittaen", sanoo liikenneministeri Sanna Marin.

"Julkisen hallinnon kehittäminen nivoutuu osaksi datatalouden kehitystä. Tietovarantomme on mahdollista saada tehokkaampaan hyötykäyttöön esimerkiksi yksityisen ja julkisen sektorin palvelukehityksessä. Julkisen hallinnon tuottaman tiedon avulla voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa. Lisäksi laatimamme periaatteet palvelevat tavoitteitamme esimerkiksi siinä, että kansalaiset voivat luottaa perusoikeuksiensa tulevan turvatuksi datatalouden kehittyessä", sanoo kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero.

"On tärkeää, että datan avoimuutta ja uudelleen käyttöä edistetään tutkimuksen ja luovien alojen sekä koko yhteiskunnan eduksi. Näillä datatalouskonferenssissa julkistetuilla periaatteilla on keskeinen vaikutus eurooppalaisen datatalouden kehittämisessä", sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

"Euroopan komissio suhtautuu myönteisesti näihin käytännesääntöihin, jotka on laadittu vastauksena muiden kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta koskevaan asetukseen. Meille on tärkeää, että sekä pilvipalvelujen tarjoajat että käyttäjät ovat tehneet yhteistyötä komission tuella päästäkseen sopimukseen. Käytännesäännöt on nyt pantava täytäntöön nopeasti, jotta vuoteen 2022 mennessä komissio voi asetuksen edellyttämällä tavalla arvioida niiden vaikutuksia ja erityisesti sitä, onko niillä ollut toivottu myönteinen vaikutus pilvipalvelumarkkinoihin," sanoo pääjohtaja Roberto Viola Euroopan komissiosta.

Korkean tason datatalouskonferenssin ovat järjestäneet liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö sekä opetus ja kulttuuriministeriö. Tapahtuma on osa Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaa.

Datatalouden periaatteet lyhyesti

Saatavuus

Oletusarvona saatavuus. Tietojen saatavuutta erilaisin käyttöoikeuksin (esim. yritysten kesken tai yritysten ja viranomaisten välillä) on helpotettava teknisillä tai juridisilla ratkaisuilla ja tuella.

Jakaminen

Oletusarvona uudelleenkäyttö. Tietoaineistojen täytyy olla yhteentoimivia ja yhdenmukaistettuja rakenteisessa muodossa, jotta tieto voi liikkua automatisoiduissa prosesseissa.

Ihmiskeskeinen tiedonhallinta

Oletusarvona ihmiskeskeisyys. Yksittäisille henkilöille taataan pääsy heidän omiin henkilötietoihinsa ja keinot hallita niiden uudelleenkäyttöä ilman tietojen saatavuutta tai siirrettävyyttä (mm. oikea-aikaista käyttöä) haittaavia esteitä.

Luottamus

Oletusarvona eettinen kestävyys. Luottamuksen lisääminen tietojen käyttöä ja datavetoisia teknologioita kohtaan edellyttää ihmisoikeuksien vahvaa kunnioittamista sekä avoimuutta, luotettavuutta ja kaikkien sidosryhmien osallistamista. Tietoturvan ja sisäänrakennetun yksityisyyden suojan täytyy kuulua kiinteästi liiketoimintaan ja palvelujen kehittämiskäytäntöihin.

Innovointi

Oletusarvona tasapuoliset toimintaedellytykset. Datamarkkinoiden pitää olla kaikille avoimet reiluin ja syrjimättömin edellytyksin, jotta kaikki voisivat hyötyä niistä. Datamarkkinoilla on taattava vääristymätön kilpailu.

Oppiminen

Oletusarvona uusiutuminen. Menestyvä datatalous edellyttää yhteiskunnallisia muutoksia sekä ihmisten taitojen ja organisatoristen valmiuksien jatkuvaa uudelleenarviointia ja tehostamista

Lisätietoja:

Laura Vilkkonen, ylijohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 500 0817
Olli-Pekka Rissanen, johtava asiantuntija, valtiovarainministeriö p. 0295 530 364
Viveca Still, tekijänoikeusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö p. 0295 330 297

Datatalouden periaatteet

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/2d0f4123-e651-4874-960d-5cc3fac319b6/1f6b3855-fc1d-4ea6-8636-0b8d4a1d6519/RAPORTTI_20191123084411.pdf