Gemensamma spelregler stärker dataekonomins utveckling

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2019 10.10
Pressmeddelande
Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen, generaldirektör Roberto Viola, trafikminister Sanna Marin och kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero. (Foto: LVM)
Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen, generaldirektör Roberto Viola, trafikminister Sanna Marin och kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero. (Foto: LVM)

Finland vill stärka dataekonomins utveckling och förenhetliga utvecklingsarbetet inom olika sektorer. Såväl i Europa som globalt är en människoorienterad och hållbar dataekonomi centrala mål.

Vid den högnivåkonferens om dataekonomi som ordnades i Helsingfors i dag uppmanade trafikminister Sanna Marin, kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen Europa att modigt ta vara på de möjligheter som dataekonomin erbjuder. 

Vid konferensen lade ministrarna också fram de principer för en europeisk dataekonomi som utarbetats under ledning av Finland. Syftet med principerna är att styra dataekonomin i en människocentrerad, framgångsrik och balanserad riktning.

Företrädare för EU:s länder, europeiska företag, myndigheter, forskningsinstitut och intresseorganisationer har i stor utsträckning deltagit i utarbetandet av principerna för dataekonomin. Principerna gäller tillgång till data, delning av data, individers funktionsförmåga, innovation samt förtroende och lärande. Projektet har varit öppet för alla intresserade.

Dessutom tog ministrarna och generaldirektör Roberto Viola från Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik emot företagens förslag till uppförandekoder för det fria flödet av data. Med hjälp av uppförandekoder skulle överföringen av data mellan olika tjänsteleverantörer underlättas.

Uppförandekoderna baserar sig på Europeiska unionens lagstiftning som säkerställer fritt flöde av data inom unionen. Att underlätta fritt flöde av data är en central del av digitaliseringsutvecklingen på unionens inre marknad.

"De europeiska värdena utgör en stabil grund för en dataekonomi som respekterar medborgarnas rättigheter. Data måste behandlas människocentrerat och med respekt för individens rättigheter", säger trafikminister Sanna Marin.

"Utvecklingen av den offentliga förvaltningen sammanflätas med utvecklingen av dataekonomin. Våra informationsresurser kunde utnyttjas ännu effektivare i till exempel serviceutvecklingen inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Information som produceras av den offentliga förvaltningen kan ge upphov till ny affärsverksamhet. Dessutom gynnas våra mål av de utarbetade principerna till exempel genom att medborgarna kan lita på att deras grundläggande rättigheter har tryggats när dataekonomin utvecklas", säger kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero.

"Det är viktigt att öppenheten och återanvändningen av data främjas till förmån för forskningen och de kreativa branscherna samt hela samhället. Dessa principer som offentliggjordes vid konferensen om dataekonomi har en central betydelse för utvecklingen av den europeiska dataekonomin", säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

"Europeiska kommissionen välkomnar dessa uppförandekoder, som har utarbetats som svar på den förordning som gäller det fria flödet av andra data än personuppgifter. Det är viktigt för oss att både leverantörerna av molntjänster och användarna har samarbetat för att med stöd av kommissionen nå en överenskommelse. Uppförandekoderna bör snabbt genomföras, så att kommissionen såsom fastställs i förordningen senast 2022 kan utvärdera effekterna av uppförandekoderna, i synnerhet om de har haft den positiva effekt på molnmarknaden som var syftet", säger Roberto Viola, generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik.

Högnivåkonferensen om dataekonomi arrangerades av kommunikationsministeriet, finansministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Den ingår i programmet för Finlands EU-ordförandeskap.

Principerna för dataekonomi i korthet

Tillgång

Tillgång som standardvärde. Tillgången till data genom olika åtkomsträttigheter (t.ex. mellan företag eller mellan företag och myndigheter) ska underlättas genom tekniska eller juridiska lösningar och genom stöd.

Delning

Återanvändning som standardvärde. Datamaterialen ska vara interoperatibla och harmoniserade i ett strukturerat format, så att datan kan flöda i automatiserade processer.

Människocentrerad datahantering

Människocentrering som standardvärde. Enskilda personer garanteras tillgång till sina egna personuppgifter samt metoder att hantera återanvändningen av personuppgifterna utan hinder som försvårar tillgången till eller överföringen av uppgifterna (bl.a. rättidig användning).

Förtroende

Etisk hållbarhet som standardvärde. För att öka förtroendet för användningen av data och för datadriven teknik krävs en stark respekt för de mänskliga rättigheterna samt öppenhet, tillförlitlighet och inkludering av alla berörda parter. Datasäkerheten och det inbyggda integritetsskyddet ska vara en fast del av affärsverksamheten och ingå i praxis för utveckling av tjänsterna.

Innovation

Jämlika verksamhetsförutsättningar som standardvärde. Datamarknaden ska vara öppen för alla på rättvisa och icke-diskriminerande villkor, så att alla kan dra nytta av den. På datamarknaden måste det säkerställas att konkurrensen inte snedvrids.

Lärande

Förnyelse som standardvärde. En framgångsrik dataekonomi förutsätter samhälleliga förändringar samt kontinuerlig omvärdering och effektivisering av människors färdigheter och organisatoriska förmåga.

Mer information:

Laura Vilkkonen, överdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 040 500 0817
Olli-Pekka Rissanen, ledande sakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 364
Viveca Still, upphovsrättsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 297

Principerna för dataekonomi (på engelska)

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/2d0f4123-e651-4874-960d-5cc3fac319b6/1f6b3855-fc1d-4ea6-8636-0b8d4a1d6519/RAPORTTI_20191123084411.pdf