Normien purku etenee kaikilla hallinnonaloilla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2017 11.58
Tiedote

Hallituksen kärkihanke säädösten sujuvoittamiseksi on edennyt hyvin. Ministeriöt ja hallinnonalat ovat aktiivisesti mukana edistämässä tarpeettomien normien purkamista ja säädösten sujuvoittamista. Hankkeessa on uudistettu merkittävää lainsäädäntöä kaikilla hallinnonaloilla.

Tavoitteena on mahdollistava sääntely, turhien normien purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Näin tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota. Hankkeen tuloksia julkistetaan puolivuosittain, nyt jo neljättä kertaa.

"Työ säädösten sujuvoittamiseksi ja tarpeettomien normien purkamiseksi etenee ministeriöissä määrätietoisesti ja hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti", toteaa liikenne- ja viestintäministeri ministeri Anne Berner.

"Konkreettiset tulokset alkavat näkyä käytännössä. Kansalaisten arkea on helpotettu sähköistä asiointia kehittämällä ja karsimalla viranomaismaksuja. Kaivoslain uudistukset ovat hyvä esimerkki yrityksiin kohdistuvasta normienpurusta. Lakimuutokset keventävät alan yritysten velvoitteita noin 100 000 euron edestä vuosittain", sanoo ministeri Berner

"Norminpurkutyö jatkuu edelleen ja sillä tuetaan myönteistä talous- ja työllisyyskehitystä ja vahvistetaan kilpailukykyä. Tässä tärkeä merkitys on muun muassa asumiseen ja rakentamiseen liittyvien säädösten sujuvoittamisella", sanoo ministeri Berner.

Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla kansalaisten arkea helpotettiin muun muassa käynnistämällä ammatillisen koulutuksen reformi, uudistamalla etu- ja sukunimiä koskevaa sääntelyä, uudistamalla lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskevia normeja sekä pidentämällä autojen katsastusvälit vastaamaan EU-tasoa.

Yritysten toimintaedellytyksiä parannettiin muun muassa asiakastietovarannon käyttöönotolla, kaavoituksen muutoksilla, maa- ja metsätalouteen liittyvillä rakentamisen helpotuksilla sekä keventämällä useita viranomaismenettelyjä. Uusia markkinoita avattiin liikennepalveluihin liittyvää lainsäädäntöä uudistamalla. Lisäksi yritysten toimintaedellytyksiä parannettiin kokeilemalla lainsäädännön valmistelussa "yksi yhdestä" -periaatetta.

Hallintoa kevennettiin ja sujuvoitettiin sähköistä asiointia lisäämällä. Myös useita lupaprosesseja kevennettiin siirtymällä ilmoitusmenettelyyn. Hallinnon rakenteita uudistettiin ja lupa- ja valitusprosesseihin liittyvä palvelulupaus vahvistettiin.

VIRANOMAISASIOINNISTA SUJUVAMPAA

Lupamenettelyjä koskevalla palvelulupauksella viranomaiset kiinnittävät huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin ja sekä sujuviin viranomaismenettelyihin ja asiakaslähtöisyyteen

Lupauksessa todetaan, että hallinnon eri palvelujen toteuttamisessa otetaan huomioon asiakkaan oikeudet, edut ja velvollisuudet. Palvelut järjestetään niin, että asiointi on helppoa ja joutuisaa ja palvelun laatu asianmukaista ja yhdenvertaista.

Palvelulupausta toimeenpannaan kaikilla hallinnonaloilla. Se otetaan huomioon lupaprosesseihin liittyvissä lainsäädäntöhankkeissa, alemman asteisia normeja ja ohjeita kehitettäessä sekä tulosohjauksessa. Palvelulupauksen toimeenpano tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kehitetään ja toteutetaan yhden luukun periaatetta.

Toimintatapojen ministerityöryhmä on vahvistanut lupa- ja valitusprosesseja koskevan palvelulupauksen.

YRITYKSIÄ KOSKEVAA SÄÄNTELYTAAKKAA KEVENNETÄÄN

Maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö kokeilevat "yksi yhdestä" -periaatetta yrityksiä koskevan sääntelyn keventämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kansallisesta tai EU-minimisääntelyn ylittävästä lainsäädännöstä yrityksille aiheutuva yhden euron lisäkustannus on kompensoitava vastaavalla säästöllä. Säästö etsitään joko saman tai toisen lakihankkeen yhteydessä.

Periaatetta sovelletaan työ- ja elinkeinoministeriössä kaivoslain ja työaikalain muutoksiin sekä maa- ja metsätalousministeriössä elintarvikelain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

ALATYÖRYHMIEN TYÖ KÄYNNISSÄ

Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryhmän yhteydessä toimii kolme alatyöryhmää.

Elinkeinotoimintaan, yrittäjyyteen ja kilpailukykyyn liittyvien asioiden ryhmä on aloittanut sidosryhmien normien purkuun liittyvien ehdotusten käsittelyn ja tehnyt alustavan kartoituksen muutostarpeista. Ryhmä jatkaa hyvin alkanutta kartoitus- ja kehittämistyötä yhdessä sidosryhmien kanssa.

Digitalisaatioryhmä arvioi, että toimivilla tiedonhallintaa koskevilla yleisillä säännöksillä voitaisiin purkaa 500 - 1000 säännöstä erityislaeista. Perustuslain tulkintakäytäntö ja yleislainsäädännön sirpaleisuus ovat johtaneet tarpeettoman yksityiskohtaiseen erityislainsäädäntöön. Ryhmässä on myös tunnistettu tarve tietojärjestelmiin liittyvälle yhteiselle käsitteistölle. Työtä käsitteistön ja yhteisen tiedonhallintamallin edistämiseksi viedään eteenpäin yhteinen tiedonhallinta (YTI) -hankkeessa.

Kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan ryhmä on tarkastelut muun muassa vapaaehtoistoimintaan liittyvää viranomaisohjeistusta. Ohjeistus on osittain epäselvää ja vaikeasti tulkittavaa. Merkittävimmät kehittämistarpeet liittyvät verotukseen, muun muassa yleishyödyllisten- ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymyksiin liittyviin ohjeisiin. Myös lupa- ja ilmoitusmenettelyihin liittyvän ohjeistuksen selkeyttämistä sekä menettelyjen keventämistä ja purkamista on tarpeen jatkaa. Lisäksi on selvitettävä mistä lupamenettelyihin liittyvistä maksuista on mahdollista luopua. Laajoja tarpeita varsinaisille lainsäädäntömuutoksille ei kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta tunnistettu.

ALKUVUODENMERKITTÄVIMPIÄ NORMINPURKUHANKKEITA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

- Laki liikenteen palveluista. Avataan liikennepalvelumarkkinoita ja lisätään kansalaisten valinnanvapautta.

- Postilain kokonaisuudistus. Luodaan postialan yrityksille paremmat kilpailumahdollisuudet sopeuttaen ja vähentäen yleispalveluvelvollisuuteen sidottuja vaatimuksia

- Katsastuslain muutos. Katsastusvälit pidennettiin vastaamaan EU-tasoa.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

- Elintarvikelain muuttaminen. Elintarvikevalvonta-ohjelmia ja -suunnitelmia koskevista säännöksistä poistetaan ohjelmien ja suunnitelmien sisältöön liittyviä vaatimuksia. Vähentää elintarvikealan toimijoiden byrokratiaa.

- Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista. Yhtenäistettiin maatilakäsite samaksi suorien tukien kanssa.

- Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista. Tuen myöntämiseen ja maksamiseen liittyviä menettelyjä yksinkertaistettiin.

OIKEUSMINISTERIÖ

- Nimilainsäädännön uudistaminen. Keventää menettelyä nimiasioissa ja mahdollistaa siirtymisen nimiasioiden sähköiseen käsittelyyn.

- Oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskevan yleislain uudistaminen. Valitusluvan säätäminen pääsäännöksi valitettaessa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tavoitteena valitusasioiden sujuvampi ja nopeampi käsittely.

- EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano. Selvitetään onko nykyisen henkilötietolain kaltaiselle yleislaille enää tarvetta..

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

- Ammatillisen koulutuksen reformi. Ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä niiden rahoitukseen liittyvät säädökset kootaan yhteen. Hakeutumista koulutukseen sujuvoitetaan ja vastataan työelämän tarpeisiin. Poistetaan koulutusviennin esteitä.

- Lukiolain muuttaminen. Lukion koulutusviennin esteiden purkamista koskeva kokeilu.

- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan keskusvirastouudistuksen jatkaminen.

PUOLUSTUSMINISTERIÖ

- Sotilasräjähteitä ja vaarallisia kemikaaleja koskevien puolustushallinnon säädösten ajanmukaistaminen.

SISÄMINISTERIÖ

- Ampuma-aselupamenettelyä koskevan lainsäädännön uudistaminen. Uudistetaan ja selkeytetään ampuma-aseen hankkimis- ja hallussapitolupaprosessia aseturvallisuutta vaarantamatta. Otetaan käyttöön sähköinen asiointi, luovutaan kotipaikkasidonnaisuudesta ja vähennetään tarpeetonta käyntiasiointia.

- Esiselvityshanke rahankeräyslain uudistamiseksi. Kartoitetaan rahankeräystoiminnan nykytila ja kehittämiskohteet. Selvitetään vaihtoehtoiset toteuttamisvaihtoehdot rahankeräystoiminnan sujuvoittamiseksi. Arvioidaan julkisyhteisöjen asemaa rahankeräysten toimeenpanijoina.

- Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen. Uudistetaan pelastuslain säännökset nuohouspalveluiden järjestämisestä.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

- Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Lakimuutos selventää ja yksinkertaistaa yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen lupamenettelyjä ja valvontaa koskevia säännöksiä. Lupamenettelystä siirrytään pääsääntöisesti ilmoitusmenettelyyn ja palvelujen tuottajien rekisteröintiin.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

- Kaivoslain uudistus. Kaivosyritysten hallinnollista taakkaa on kevennetty purkamalla vanhentuneita velvoitteita (kaivoskarttojen toimittaminen) ja lupamenettelyä. Siirrytään ilmoitusmenettelyyn malminetsintälupien rauettamisessa. Uudistus koskee noin 50 yritystä, hallinnollinen taakka kevenee. Kokonaissäästö on noin 100 000 euroa vuodessa.

- Asiakastietovarantoa koskeva lainsäädäntö. Lisätään yrityspalveluissa tarvittavien tietojen yhteiskäyttöisyyttä. Asiakastiedot tallennetaan yhteiseen asiakastietojärjestelmään. Tietojen käyttö helpottuu ja tehostuu.

ULKOASIAINMINISTERIÖ

- Konsulisuojeludirektiivin täytäntöönpano ja konsulipalvelulain tarkistus. Lakiehdotuksen valmistelu on aloitettu.

- Puolisopimukset Etelä-Afrikan ja Intian kanssa on allekirjoitettu ja asiaa koskevien hallituksen esitysten valmistelu on aloitettu.

VALTIOVARAINMINISTERIÖ

- Tiedonhallintalaki. Puretaan laajaa erityislainsäädäntöä. Hallituksen esitys on valmisteilla.

- Sijoitusrahastolain kokonaisuudistus. Yksinkertaistetaan sijoitusrahastoihin liittyvää lainsäädäntöä. Asiaa koskeva arviointimuistio on ollut lausuntokierroksella keväällä 2017.

VALTIONEUVOSTON KANSLIA

- VNK toteutti keväällä 2017 EU-lainsäädännön ja komission lainsäädäntöhankkeiden kartoituksen. Yksilöitiin mahdollisimman tarkasti säädökset ja säännökset sekä ehdotukset, jotka ovat suomalaisille toimijoille ongelmallisia. Erityistä huomiota kiinnitettiin negatiivisiin vaikutuksiin talouskasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta. Kartoituksen tavoite oli kerätä aineistoa komission vuoden 2018 työohjelmaan vaikuttamisessa.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

- Maankäyttö- ja rakennuslain muutos. Yleiskaavan käyttöä rakentamisen perusteena lisätään ja asemakaavamuutoksia helpotetaan. Lisäksi maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen helpottuu.

- Uusi YVA-laki mahdollistaa ennakkoneuvottelut ja keventää vaatimuksia. Kohdentuu merkittäviin ympäristövaikutuksiin, käsittelyajat lyhenevät.

- HE ympäristönsuojelulain muuttamisesta poistaa 200 toimintoa luvanvaraisuudesta ja tehostaa sähköistä asiointia.

Lisätietoja:

valtiosihteeri Jari Partanen, p. 0405 91 1377

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, p. 040 580 0894

Linkit listauksiin ministeriöiden norminpurkuhankkeista ja muuhun tausta-aineistoon tiedotteen ohessa LVM:n verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi.