Työryhmän selvitys: Kolme toteuttamisvaihtoehtoa av-tuotantoon kohdistuvalle rahoitusvelvoitteelle

liikenne- ja viestintäministeriöopetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2023 9.35
Tiedote

Selvitys Euroopan unionin AVMS-direktiivin mahdollistaman av-tuotantoon kohdistuvan rahoitusvelvoitteen eri toteuttamismalleista ja vaikutuksista on valmistunut. Työryhmä on tarkastellut AVMS-direktiivin mukaista mahdollisuutta velvoittaa audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajat investoimaan suomalaisiin tuotantoihin.

Vuonna 2018 hyväksytyn AVMS-direktiivin yhtenä tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisen av-alan kehitystä ja kestävyyttä sekä parantaa alan kansainvälistä kilpailukykyä. Useat EU-maat ovat toimeenpanneet direktiivin mukaisen investointivelvoitteen tai suunnittelevat sen käyttöönottoa. Suomessa ei tällä hetkellä ole mediapalvelun tarjoajiin kohdistuvia velvollisuuksia osallistua eurooppalaisten teosten tuotannon rahoitukseen.

Työryhmä on tarkastellut direktiivin keskeisiä säännöksiä ja toimeenpanoa muissa maissa sekä av-markkinan viimeaikaista muutosta ja nykytilaa. Toimintaympäristön ja sääntelyn kehitys muissa maissa, erityisesti Pohjoismaissa, vaikuttaa mahdollisuuteen edistää suomalaisen av-alan kehitystä ja kasvua sääntelyn keinoin.

Suomen osalta av-markkinan kasvun esteiksi on tunnistettu suomalaisten av-tuotantojen pienet budjetit, osaamispula sekä tuotantojen immateriaalioikeuksien hyödyntämistä koskevat haasteet. 

Raportissa on käyty läpi nykytilan säilyttämisen lisäksi kolme investointivelvoitteen toteuttamisvaihtoehtoa, joiden osalta on selvitetty vaikutuksia kotimaiselle av-alalle, markkinan kehitykselle ja viranomaisille sekä kuluttajille. Vaihtoehdot ovat suora investointivelvoite, maksuvelvoite ja kahden edellisen yhdistelmänä ns. hybridimalli.

- Valmistunut selvitys antaa meille arvokasta tietoa päätöksenteon pohjaksi. Suomalaisen av-tuotannon vahvistamisen näkökulmasta on välttämätöntä, että hyödynnämme kaikki käytössämme olevat välineet kotimaisten av-sisältöjen luomiseksi ja saatavuuden edistämiseksi, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

- Suomalaiset tuotantoyhtiöt ja osaavat tekijät ansaitsevat kiitoksen sekä kansainvälisistä läpimurroista että kotimaisen kulttuuritarjonnan monipuolistamisesta. Haluamme vahvistaa ja monipuolistaa tuotantojen rahoituspohjaa, auttaa alan kasvua ja kansainvälistymistä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Raportti osoittaa, että investointivelvoitteen toteuttamisvaihtoehdot sisältävät av-alan toimijoiden kannalta sekä hyötyjä että haittoja. Työryhmä katsoo, että kotimaisen av-alan ja markkinoiden kannalta sopivimman toteuttamisvaihtoehdon jatkotyöstämiseksi tulisi seuraavassa vaiheessa pyrkiä kirkastamaan suunta, johon av-alaa halutaan kehittää.

- Kulttuuripolitiikan näkökulmasta erityisen tärkeää on löytää sellaiset keinot, jotka kehittävät kotimaista av-alaa mahdollisimman laaja-alaisesti turvaten samalla sekä sisältöjen että tekijöiden moninaisuuden ottaen huomioon alati muutoksessa olevan markkinan, jossa tekijämme toimivat, Honkonen jatkaa.

- Investointivelvoitteen toteutusvaihtoehtoja on syytä tutkia tarkkaan, jotta tuetaan suomalaisen av-alan kasvua heikentämättä markkinaehtoisia investointeja. Meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä Pohjoismaiden kesken, jotta linjaukset olisivat mahdollisimman yhtenäisiä, Harakka toteaa.

Työryhmän raportin taustaksi tilattiin vaikuttavuusselvitys Medialogi Oy:ltä, joka julkaistaan samassa yhteydessä.

Tilausohjelmapalveluiden investointivelvoitteet Suomessa – mahdolliset toteuttamismallit ja niiden vaikutukset. Työryhmän raportti

Selvitys tilausohjelmapalveluille asetettavan maksuvelvoitteen toteuttamisvaihtoehtojen mahdollisista vaikutuksista Suomessa (vaikuttavuusselvitys)

Lisätietoja:

kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö p. 0295 330 224

ylitarkastaja Eero Salojärvi, liikenne- ja viestintäministeriö p. 0295 342 123