Virve-nätet ersätts av en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2018 13.33 | Publicerad på svenska 8.11.2018 kl. 13.48
Pressmeddelande
Polisbil på Mannerheimvägen i Helsingfors. Foto: KM/Shutterstock
Polisbil på Mannerheimvägen i Helsingfors. Foto: KM/Shutterstock

Radionätet Virve som används av de myndigheter som svarar för samhällets säkerhet planeras bli ersatt av en bredbandig kommunikationstjänst. Ändringen avses förbättra lägesbilden i fall av olyckor när myndigheterna i stället för att använda ett radionät har tillgång till ett snabbt bredband som möjliggör bland annat förmedling av videobild.

Regeringen föreslog den 8 november 2018 ändringar i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät.

Meningen är att den nya tjänsten för myndighetskommunikation ska tillhandahållas med hjälp av de kommersiella teleföretagens mobilnät. Enligt förslaget ska det statsägda bolaget Suomen Erillisverkot Ab vara tjänsteoperatör och genom konkurrensutsättning välja ett kommersiellt teleföretag som nätoperatör. Det vinnande teleföretagets mobilnät ska byggas ut och funktionssäkerheten hos det förbättras, eftersom de kommersiella näten i deras nuvarande tillstånd inte motsvarar kraven på myndighetskommunikation. En förbättring av nätet bedöms ha positiva effekter på medborgarnas och företagens möjligheter att utnyttja digitala tjänster på ett större geografiskt område än för närvarande. Avsikten är att Virve-radionätet ska läggas ned efter övergången till de nya bredbandiga tjänsterna.

Syftet med lagändringarna är att säkerställa tillgången till och kvaliteten på kommunikationstjänsten i myndighetsabonnemangen även vid hög belastning, vilket innebär att myndigheterna ska ha företräde till tjänsterna i förhållande till andra användare. Prioriteringen har på sin höjd tillfälliga och regionala konsekvenser för de övriga användarna av kommunikationstjänsten. Dessutom ska myndighetsabonnemangen kunna använda andra nät i situationer då det primära nät som valts genom upphandling inte är tillgängligt.

Det mobila Virve-nätet för snabb myndighetskommunikation togs i drift 2002 och i dagsläget har det i det närmaste riksomfattande nätet ca 40 000 användare. Virve effektiviserar samarbetet mellan myndigheter och används av räddningsväsendet, polisväsendet, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, social- och hälsovården, ministerier samt parter som svarar för statens och kommunernas säkerhet och funktion. Dessutom används Virve av andra för myndighetskommunikation godkänna aktörer såsom frivilliga brandkårer och väktare. Den nya bredbandiga tjänsten för myndighetskommunikation är planerad för samma användargrupper.

Regeringspropositionen har beretts vid kommunikationsministeriet och finansministeriet. Det omfattande bakgrundsarbetet till propositionen har gjorts i samarbete med myndigheter och teleföretag som använder Virve.

Vad händer härnäst?

Regeringen överlämnade riksdagen den 8 november 2018 en proposition enligt vilken lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt i början 2019. Efter det är det meningen att Suomen Erillisverkot Ab ska konkurrensutsätta nätoperatören av den bredbandiga kommunikationstjänsten, vilket gör det möjligt att gradvis inleda tjänsteproduktionen.

Ytterligare information
Antti-Jussi Lankinen, specialsakkunnig, tfn 040 545 0901