Verkningarna av och utvecklingsbehoven i den gröna omställningen inom sjötransporten har bedömts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2022 13.35 | Publicerad på svenska 24.11.2022 kl. 13.53
Pressmeddelande
Viking Line utanför Åbo (Bild: Jamo Images, Shutterstock)
Viking Line utanför Åbo (Bild: Jamo Images, Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har publicerat tre utredningar om den gröna omställningen inom sjötransporten.

Utredningarna har samband med statsrådets principbeslut från 2021 om att minska växthusgasutsläppen från sjöfart och inlandssjöfart.

Finland har förbundit sig både till EU:s och till den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s mål om minskning av utsläppen från sjötransporten. IMO:s mål är att växthusgasutsläppen från den internationella sjötransporten ska minska med minst 50 procent fram till 2050 jämfört med 2008 års nivå. Som bäst pågår förhandlingar om att höja målet till 100 procent.

Det är nödvändigt att sjötransporten övergår till utsläppssnåla bränslen och drivkrafter för att utsläppen från sjöfarten ska kunna minskas i enlighet med de internationella målen. Övergången till nya bränslen är en global förändring och en utmaning för ett litet land som Finland. Den berör rederinäringen och hamnarna, men också aktörerna inom hållbar produktion och distribution av bränsle och el.

För Finland är sjötransporterna livsviktiga, eftersom cirka 90 procent av Finlands varuexport och cirka 80 procent av varuimporten går sjövägen.

I en utredning som ministeriet beställt bedömdes behoven av att utveckla distributionsinfrastrukturen för alternativa drivkrafter och bränslen i hamnarna.

Europeiska kommissionens 55 %-paket omfattar förslag till en utsläppshandel inom sjöfarten samt till en förordning om användning av förnybara och utsläppssnåla bränslen. I en annan utredning som ministeriet beställt bedömdes dessa förslags inverkan på utvecklingen av marknaden för marina bränslen i Europa och Finland.

Dessutom har man utrett statens möjligheter att bidra till minskade växthusgasutsläpp från fartygstrafiken.

Vad händer härnäst?

Resultaten av utredningarna beaktas när kommunikationsministeriet dryftar fortsatta åtgärder för att genomföra principbeslutet och när Finland bereder sig på att genomföra IMO:s och EU:s utsläppsreglering för sjötransporten.

Ytterligare information:

Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 476 0401, [email protected], Twitter @eerohokkanen