Vehviläinen fattade beslut om regionaliseringen av trafikförvaltningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2009 11.05 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.56
Pressmeddelande

Trafikminister Anu Vehviläinen beslutade den 2 juni att de nya ämbetsverken inom kommunikationsministeriets trafikförvaltning och deras personal placeras enligt regionaliseringsförslaget från ministeriets arbetsgrupp.

Enligt beslutet omorganiseras ministeriets trafikförvaltning från början av 2010 till två nya ämbetsverk, trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket. De nya ämbetsverkens huvudsakliga verksamhetsställen placeras i huvudstadsregionen och totalt 245 årsverken regionaliseras till Villmanstrand och Rovaniemi före utgången av 2015. Statsrådets koordineringsgrupp för regionaliseringen biföll ministeriets förslag den 27 maj.

Beslutet verkställs om riksdagen godkänner de lagändringar som anknyter till grundandet av trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket samt beviljar de nödvändiga anslagen för ämbetsverkens verksamhet. De propositioner som gäller grundandet av ämbetsverken lämnas till riksdagen under höstens sessionsperiod 2009 i samband med budgetpropositionen för 2010.

Enligt den preliminära kostnadsberäkningen kommer regionaliseringen av de föreslagna funktionella helheterna att till år 2015 årligen kosta 2,3-7,5 miljoner euro. De fasta kostnaderna som uppkommer av regionaliseringen uppgår årligen till mellan cirka en och 3,3 miljoner euro.

- Jag är nöjd över att man har reserverat en tillräckligt lång övergångsperiod för att starta verksamheten i Villmanstrand och Rovaniemi. På så sätt kan man trygga personalens kunnande och ork och genom det verksamhetens kontinuitet och god kundservice vid ämbetsverken. I det här skedet är det omöjligt att ge en exakt bedömning av kostnaderna för reformen, eftersom de uppkommer på många sätt. En tillräckligt lång övergångsperiod dämpar också de kostnader som förorsakas av ändringen, kommenterade trafikminister Anu Vehviläinen reformens tidtabell och de kostnader som uppkommer.


Fungerande helheter placeras i regionerna

Enligt ministeriets förslag placeras från trafikledsverket 40 årsverken i Villmanstrand före utgången av 2013 och ytterligare 90 årsverken före utgången av 2015. Funktioner från trafikledsverket som flyttas till Villmanstrand är informationstjänsterna för trafik och trafikledsunderhåll, dokumentförvaltning, arkivtjänster och statistikföring.

Från trafiksäkerhetsverket placeras 40 årsverken i Rovaniemi före utgången av 2013 och ytterligare 55 årsverken före utgången av 2015. Till Rovaniemi flyttar uppgifter som anknyter till fordonsbeskattningen, informationstjänsten, medborgarrådgivningen och olika stödtjänster. Före utgången av 2015 placeras dessutom från trafiksäkerhetsverket 20 årsverken i den enhet för östtrafiken som ska grundas i Villmanstrand. Enheten för östtrafiken ska koncentrera sig på uppgifter i synnerhet med anknytning till landsvägs-, järnvägs- och sjötrafiken mellan Finland och Ryssland.

Ministeriets regionaliseringsbeslut hör till ämbetsverksreformen inom trafikförvaltningen, där förvaltningsområdets ämbetsverk omorganiseras så, att det av dem bildas två nya ämbetsverk i stället för de sex gamla. Trafikledsverket bildas genom en sammanslagning av Vägförvaltningen, Banförvaltningscentralen och funktioner från Sjöfartsverket. Trafiksäkerhetsverket bildas genom sammanslagning av Luftfartsförvaltningen, Fordonsförvaltningscentralen, Järnvägsverket och Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktioner. De nya ämbetsverken inleder sin verksamhet 1.1.2010.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482, 050 552 7260