Utvecklingen av transportjänsterna i skärgården fortskrider

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2016 12.42 | Publicerad på svenska 17.11.2016 kl. 12.45
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet förbereder tillsammans med Trafikverket, Trafi och närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ett försök i Skärgårdshavet och Finska viken för att utveckla transporttjänsterna i skärgården.

Målet är att trygga de grundläggande förutsättningarna för en livskraftig och utvecklingsduglig skärgård även i framtiden. Försöket är ett led i regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet.

Syftet med försöket är att ta fram sådana transporttjänster i skärgården som säkerställer att den bofasta befolkningen, företag, deltidsboende och turister har tillgång till de resor och transporter de behöver. När de offentliga finanserna stramas åt och antalet fast bosatta invånare i skärgården minskar blir också de statligt finansierade förbindelsefartygstjänsterna färre. Samfärdseln i skärgården kan inte säkras utan tjänster som fungerar på marknadens villkor.

Förbindelsefartygstrafiken i skärgården upphandlas antingen i sin helhet av staten eller också beviljar staten stöd för att driva trafiken. I dagsläget är förbindelsefartygstrafiken avgiftsfri för alla användare, och därför har det inte uppkommit nya transporttjänster som fungerar på marknadens villkor.

I den transportbalk som har beretts vid kommunikationsministeriet har vissa bestämmelser som hindrat tillträdet till marknaden redan slopats. Transportbalken gör det också möjligt att kombinera transporter av människor och varor. Tack vare detta blir det i skärgården lättare att erbjuda nya typer av tjänster och servicekoncept som tillgodoser användarnas behov.

I fortsättningen är det meningen att alla passagerare i förbindelsefartygstrafiken ska betala en rimlig avgift. Kommunikationsministeriet har skickat på remiss två förordningsutkast där grunderna för avgifterna fastställs. Det föreslås att försöket med avgifter ska inledas den 1 april 2017 och fortsätta fram till slutet av 2018. Avgifterna är en nödvändighet för att det ska vara möjligt att driva trafik på marknadsmässiga villkor och för att nya typer av företagsamhet ska kunna utvecklas i skärgårdsområdena. I försöket utnyttjas de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för att utveckla trafik- och transporttjänster.

Förbindelsefartygstrafiken anlitas dagligen av ca 500 fast bosatta invånare i skärgården. Kostnaderna för trafiken med förbindelsefartyg i skärgården uppgår årligen till ca 17,5 miljoner euro. Avgifterna väntas minska statens kostnader med ca 4 miljoner euro.

Transporttjänsterna i skärgården utvecklas i samråd med användarna, producenterna och andra grupper med intresse för transporttjänsterna. Erfarenheterna av försöket kommer att utnyttjas också i andra glest bosatta områden i Finland.

Ytterligare information:

Eeva Linkama, trafikråd, tfn 0295 342 476