Utredningsman efterlyser omfattande omorganisering av persontrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2013 9.20 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Kollektivtrafiken och övrig understödd persontrafik planeras och finansieras enligt olika och osammanhängande kriterier i dagens läge. De olika ministerierna, kommunala sektorerna och FPA använder totalt ca en miljard euro skattepengar varje år till persontransporter som ordnas med offentligt understöd.

Anslagen för persontransporter, som i det aktuella läget är splittrade mellan flera olika förvaltningsområden, borde samlas under ett område. Kommunikationsministeriet vore det mest naturliga och kostnadseffektiva valet för samordningen av den nämnda summan på omkring en miljard euro.

På kort sikt borde de statliga anslagen för kollektivtrafik höjas med 10 miljoner euro över de nästa tre åren så att den grundläggande regionala servicenivån tryggas och så att stigande transportkostnader undviks inom skolsektorn, den sociala sektorn och hälsovårdssektorn.

Den normala kollektivtrafiken och de övriga formerna av understödd persontrafik, till exempel skoltransporter och färdtjänst, bör ses som en helhet. Denna princip bör synas i både planeringen och finansieringen och när tjänsterna produceras.

Dessa är slutsatserna som kommunikationsministeriets utredningsman Juhani Paajanen har kommit fram till. Paajanen överlämnade sin rapport till trafikminister Merja Kyllönen den 10 april 2013.

Passagerarmängderna inom kollektivtrafiken har minskat i glesbygden och i utkanten av stadsregionerna. För att rädda kollektivtrafiken krävs antingen mer offentligt understöd eller en grundläggande omorganisering av transporterna. När lämplig kollektivtrafik saknas ökar behovet av dyra specialtransporter, vilket höjer kostnaderna.

Av alla lagstadgade transporter beräknas särskilt resorna enligt handikappservicelagen och de resor som FPA ska betala enligt sjukförsäkringslagen orsaka en okontrollerad kostnadsökning om inget förändras. Å andra sidan måste alla ha tillgång till transporter.

De behöriga myndigheterna på området kollektivtrafik, dvs. NTM-centralerna samt 16 kommuner och 10 regionala myndigheter, borde åläggas i lag att göra en plan som omfattar samtliga persontransporter. Myndigheterna borde inrätta enheter med ansvar för logistiken, vilka skulle sköta upphandlingen av de behövliga persontransporterna.

När det gäller transporter som betalas av FPA krävs en egen instans som arrangerar och beställer dem, för att skapa större effektivitet och bättre samordning med kollektivtrafiken. Till exempel de nya social- och hälsovårdsområdena kunde vara sådana ansvariga instanser.

Lagreformen bör kunna säkerställa att persontransporterna ordnas på ett effektivt sätt och att kostnaderna hålls i schack. Om detta inte är möjligt är hotbilden att servicen blir sämre och självriskerna stiger kraftigt.

Utredningsmannen anser bland annat att inträdet i taxibranschen borde förenklas. Skillnaderna i reglerna för taxibilar och bussar borde också slopas eftersom de gör det svårt att föra en övergripande planering och ta fram ny service.

Sätten på vilka färdtjänster ordnas för svårt handikappade personer bör harmoniseras i hela landet. Möjligheten att FPA skulle ersätta resor som idag ersätts enligt handikappservicelagen borde utredas för sig.

Kommunikationsministeriets arbetsgrupp har studerat hur den offentliga finansieringen av kollektivtrafiken kunde utvecklas. Rapporten överlämnades åt trafikminister Merja Kyllönen den 10 april.

- Vi kommer att granska utredningsman Paajanens och arbetsgruppens förslag som en helhet. Rapporterna visar att målen för kollektivtrafiken inte kan uppnås utan strukturella förändringar. Det brådskar med att påbörja reformen av de offentligt finansierade persontransporterna enligt vad som bestämdes under regeringens ramförhandlingar.

Mer information:
Juhani Paajanen, utredningsman, tfn 0400 501924
Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 0295 34 2544