Utredningen om Östbanan är klar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2019 9.30
Pressmeddelande
Människor och tåg på Kouvola järnvägsstation. (Foto: Elena Noeva / Shutterstock)
Människor och tåg på Kouvola järnvägsstation. (Foto: Elena Noeva / Shutterstock)

Trafikförbindelserna i östra och södra Finland samt från Helsingfors till S:t Petersburg förbättras om den planerade Östbanan blir verklighet. Den skulle göra resan på banavsnittet Helsingfors-Kouvola både kortare och snabbare. Östbanan vore en betydande ny förbindelse från östra Finland via Kouvola och Borgå till Helsingfors-Vanda flygplats. Restiderna bedöms dock bli högst måttligt kortare i förhållande till investeringskostnaderna. Detta framgår av den utredning om Östbanan som publicerades den 5 april. 

Hösten 2018 tillsattes på uppdrag av kommunikationsminister Anne Berner en arbetsgrupp för att reda ut vilken effekt en bansträckning från Helsingfors-Vanda flygplats via Borgå till Kouvola skulle ha på restiderna. Östbanan, en järnväg med sträckningen Flygbanan-Borgå-Kouvola, skulle vara ett nytt banavsnitt på 106 kilometer. Östbanan avses vika av från Flygbanan på tunnelavsnittet i Kytömaa norr om Kervo och förenas med det nuvarande spåret österut på hållplatsen i Koria väster om Kouvola. Sträckan från Helsingfors till Kouvola skulle bli ca 27 kilometer kortare jämfört med den nuvarande banan som löper via Lahtis.

Utredningen om Östbanan utgår från en situation där Flygbanan redan har byggts. Flygbanan är ett järnvägsspår som planeras löpa från Böle i Helsingfors via Helsingfors-Vanda flygplats till huvudbanan. Flygbanan avses främst betjäna fjärrtåg. Genomförandet av Flygbanan beror på verkställandet av de beslut som gäller de projektbolag som regeringens finanspolitiska ministerutskott föreslog i februari 2019 för att utveckla investeringarna i järnvägstrafik. Enlig preliminära bedömningar väntas Flygbanan eventuellt kunna öppna för trafik redan före 2030-talet. 

Kortare restider och ökade passagerarmängder

Enligt Trafikledsverket blir restiden mellan Helsingfors-Vanda flygplats och Kouvola kortast om man investerar i både Flygbanan och Östbanan och trafiken sköts med höghastighetståg. Med en hastighetsbegränsning på 220 km/h blir restiden mellan Helsingfors och Kouvola 13 minuter kortare och mellan Helsingfors och S:t Petersburg 9 minuter kortare än för närvarande. Med en hastighetsbegränsning på 300 km/h blir motsvarande besparing i restid 19 minuter och 15 minuter.

Om Östbanan byggs väntas antalet passagerare på sträckan Helsingfors-Kouvola växa med uppskattningsvis nio procent fram till 2050 jämfört med ett scenario utan Östbanan. Dessutom är det möjligt att passagerarvolymen skulle växa tack vare en ökad efterfrågan från S:t Petersburg.

Uppskattning av kostnader och ekonomiska konsekvenser

Enligt en preliminär uppskattning av Trafikledsverket uppgår kostnaderna för det nya banavsnittet på 106 kilometer till 1,7 miljarder euro. Uppskattningen är riktgivande. Enligt utredningen beräknas Östbanan öka efterfrågan på tågtrafik. I den affärsekonomiska kalkylen fastställs det att fördelarna med investeringen är 13 procent av projektkostnaderna under en tidsperiod på 30 år, och därmed är nytto-/kostnadsförhållandet 0,13. Resultaten av kostnads- och nyttokalkylen påverkas positivt av en större efterfrågan och bland annat av förbättringsåtgärder för att se till att spårtrafiken bättre svarar på de krav som ställs för att nå klimatmålen. Enligt den för tillfället tillgängliga informationen är projektet emellertid inte samhällsekonomiskt lönsamt.

Bansträckningen Helsingfors-Borgå-Kouvola utvidgar inte det pendlingsområde som redan i dagsläget sträcker sig från Helsingfors till Kouvola, men möjliggör ett allt tätare utbyte mellan arbetsmarknadsregionerna. Den nya bansträckningen skulle ge ökad flexibilitet i valet av bostadsort och arbetsplatsens läge. Störst skulle konsekvenserna av Östbanan bli för arbetsmarknaden i Helsingfors- och Borgåregionen. Längs den nya tågbanan skulle restiden från Borgå till Helsingfors bli ca 33 minuter, då resan med buss i dagsläget tar 55-65 minuter. 

Enligt utredningen är den nuvarande nivån på statens budgetfinansiering otillräcklig för att bygga Östbanan på ett hållbart sätt. Det är möjligt att utforska den nödvändiga finansieringsbasen utifrån en projektbolagsmodell i samarbete med regionala aktörer. 

Arbetsgruppen hade företrädare för kommunikationsministeriet, Trafikledsverket, Södra Karelens förbund, Södra Savolax landskapsförbund, Kajanalands förbund, Kymmenedalens förbund, Norra Karelens landskapsförbund, Norra Savolax förbund, Nylands förbund, Kouvola stad och Borgå stad.

Ytterligare information:
Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, Twitter @LindstromSabina