Utredningen av behovet att utveckla logistiken inom den finländska utrikeshandeln är klar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.2.2012 10.25 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.41
Pressmeddelande

Finland har en i huvudsak fungerande marknad för logistiktjänster, ett högklassigt utbud av internationella logistiktjänster och god kompetens inom logistik. Det finländska transportnätets täckning och kapacitet är för närvarande tillfredsställande.

Denna bedömning görs av kommunikationsministeriets tillsatta utredningsmannagrupp. Gruppens uppdrag var att utreda flaskhalsarna i och utvecklingsbehoven av logistiken inom den finländska utrikeshandeln fram till 2030.

Utredningen hänför sig till beredandet av den trafikpolitiska rapporten och har skrivits in i regeringsprogrammet. Utredningen är gjord av styrelseledamoten i Hacklin Ltd, Jyrki Paavola (ordf), Stora Ensos logistikdirektör Antti Vehviläinen och professorn i logistik vid Åbo handelshögskola, Lauri Ojala.

Enligt den omfattande enkäten bidrar logistikstyrningen med omkring 1/3 på handelsområdet och med omkring 1/5 inom industrin för de finländska företagens totala konkurrenskraft. För de stora företagen är andelen ännu större. Företagen kan direkt påverka omkring hälften av sin logistiska konkurrenskraft.

Utredningsmannagruppen konstaterar att de viktigaste hindren för Finlands logistiska konkurrenskraft jämfört med viktiga konkurrentländer är de höga fiskala skatterna och myndighetsavgifterna på godstransporter, arbetsmarknadens brist på flexibilitet och de olagliga strejkerna, slitna transportnät, avsaknaden av en föregripande internationell intressebevakning och den strikta tillämpningen av bestämmelser. Den viktigaste enskilda hotfaktorn under de närmaste åren bedömer utredningsmannagruppen vara de höjda transportkostnader som miljöregleringen inom sjöfarten, särskilt svaveldirektivet, orsakar.

Utredningsmannagruppen föreslår att transportnätet utvecklas och underhålls i enlighet med kundernas behov och att projekten grundas på genomskådliga samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler. Gruppen anser att tyngdpunkten i finansieringen av transportnätet borde överflyttas från utveckling till ombyggnad och underhåll för att säkerställa framkomligheten året om. I sin rapport prioriterar gruppen de projekt som under de närmaste åren planeras för transportinfrastruktur i enlighet med deras logistiska mervärde. Utredningsmannagruppen föreslår att finansieringen av stora projekt som överskrider regeringsperioden säkerställs och infrastrukturfinansieringen omorganiseras.

Utredningsmännen anser att utvecklingen av hamnarna styr förändringen av produktions- och ägandestrukturen samt hamnarnas kunder och deras val av transportlösningar.

För Finlands internationella konkurrenskraft och för logistikbranschen är en störningsfri och förutsebar logistisk verksamhet allt viktigare i framtiden. Man måste se till att det finns tillräckligt med arbetskraft, kompetens samt högklassig utbildning och forskning.

Suomen ulkomaankaupan logistinen kilpailukyky ja kehittämistarpeet. Selvitysmiesryhmän loppuraportti (6/2012) finns att läsa på finska under Julkaisut på www.lvm.fi.

Ytterligare information:

Utredningsmannagruppen:
Jyrki Paavola, gruppens ordförande, tfn 0500 723 022
Antti Vehviläinen, tfn 0400 302108
Lauri Ojala, tfn 050 5027031

Kommunikationsministeriet:
Kari Saari, trafikråd, ledande sakkunnig, tfn 050 558 7461
Piia Karjalainen, trafikråd, tfn 040 5006410