Utredning: Tillgängligheten till resekedjor inom kollektivtrafiken kan bli bättre

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2022 13.40 | Publicerad på svenska 4.11.2022 kl. 13.51
Pressmeddelande
(Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
(Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Den 4 november 2022 har kommunikationsministeriet publicerat en utredning om tillgängligheten till resekedjor inom kollektivtrafiken. Enligt utredningen bör man förbättra den fysiska tillgängligheten till resekedjor och tillgången till tillgänglighetsuppgifter man kan få om resor.

I utredningen tog syn- och hörselskadade passagerare, rörelsehindrade passagerare och passagerare som behöver lättläst service reda på hur de nuvarande kollektivtrafiktjänsterna och resekedjorna samt den nuvarande transportinfrastrukturen fungerar ur olika användargruppers synvinkel. Målet är att få konkret information om olika användargruppers utmaningar i kollektivtrafiken. Samtidigt får man en allmän bild av nuläget inom trafiksystemet. I utredningen presenteras också två åtgärdsförslag för den fortsatta beredningen.

I utredningen testade passagerare som hör till olika funktionsnedsättningsgrupper resekedjor i kollektivtrafiken och bokningen av resor. Under försöksresan använde passagerarna både när- och fjärrtrafiktjänster i syfte att simulera en vardaglig situation. Försöksresorna avslöjade att det fanns betydande brister i tillgängligheten i flera delar av resekedjan. I synnerhet den splittrade och bristfälliga tillgänglighetsinformationen medförde utmaningar.

Utredningen förverkligar tillgänglighetsåtgärderna enligt Trafik 12-planen

Kommunikationsministeriet tillsatte 2021 en arbetsgrupp för att genomföra tillgänglighetsåtgärderna i den riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen, det vill säga Trafik 12. Arbetsgruppen leds av kommunikationsministeriet.

Arbetsgruppen ska utarbeta en riksomfattande målbild för ett tillgängligt transportsystem och tillgängliga digitala trafiktjänster. Samtidigt skapas åtaganden för att resekedjans olika delar ska fungera och för att passagerarnas rättigheter ska tillgodoses.

Som stöd för utarbetandet av målbilden inledde arbetsgruppen den nu publicerade utredningen om kollektivtrafikens funktion sett ur olika funktionsnedsättningsgruppers synvinkel. Utredningen genomfördes av Avaava och Linea konsultit på uppdrag av kommunikationsministeriet.

Vad görs härnäst?

Kommunikationsministeriets Trafik 12-tillgänglighetsarbetsgrupp ska gå igenom utredningens iakttagelser och kommer att utforma åtgärdsförslag utifrån dessa för att utarbeta ett riksomfattande mål för tillgänglighet.

Resultaten av utredningen ska presenteras för aktörer inom transportsektorn. Tjänsteleverantörer kommer också att bekanta sig med utredningens resultat och identifiera de åtgärder som behövs för att lösa problemen.

Ytterligare information:

Eveliina Uusitalo, överinspektör, eveliina.uusitalo(a)gov.fi, tfn 050 301 8401

Mikael Åkermarck, konsultativ tjänsteman, mikael.akermarck (a)gov.fi, tfn 040 053 3847

Aino Sipari, enhetsdirektör, aino.sipari(a)gov.fi, tfn 050 326 5829