Utredning om flyg till landskapen ger information inför budgetförhandlingarna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2023 9.02 | Publicerad på svenska 6.9.2023 kl. 12.47
Pressmeddelande
Lentokone asfalttikentällä, taustalla lentoasema ja pilvinen taivas
(Bild: Danil Tsoy, Shutterstock/LVM)

Kommunikationsministeriet publicerade den 5 september 2023 en promemoria om upphandling av flygtrafik och skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster. Promemorian ger information om köp av flygtrafik samt om förbindelsers inverkningar och framtidsutsikter till stöd för beslutsfattandet vid budgetförhandlingarna.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo ska utvecklingen av flygtrafiken främjas för att hela Finland ska kunna nås inom tre timmar från Helsingfors. Enligt regeringsprogrammet ska Finavias nuvarande flygplatsnät bevaras. Flygtrafiken inom Finland ska i första hand utvecklas på marknadsvillkor, men flygförbindelser som är viktiga med tanke på försörjningsberedskapen, exporten och turismen vid behov tryggas genom köpta trafiktjänster. Avsikten är att frågan ska ses över vid budgetförhandlingarna hösten 2023. 
 
I promemorian behandlas bland annat läget i fråga om upphandlade flygförbindelser och utvecklingen av antalet passagerare, tillgängligheten och situationen i fråga om alternativa förbindelser, regleringen, bedömningar av möjligheterna till trafik på marknadsvillkor samt de anslag som eventuella upphandlingar kräver. 

Covid-19-pandemin ursprungligen bakom köpen av flygtrafik

Kommunikationsministeriet tillsatte den 24 augusti 2020 en arbetsgrupp för att bedöma behovet av flygtrafik mellan de fem regionala flygplatserna Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi och Karleby flygplatser och Helsingfors-Vanda flygplats. Flygtrafiken på marknadsvillkor hade upphört och under covid-19-pandemin hade verksamhetsförutsättningarna för flygtrafiken också i övrigt försämrats. Arbetsgruppen föreslog att flygtrafiken från de fem regionala flygplatserna ska stödjas under en kort övergångsperiod på sex månader. Stödet till förbindelserna har sedermera fortsatt genom separata beslut.
 
Under åren 2021–2023 har flygningar mellan flygplatserna i Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi och Karleby och Helsingfors-Vanda understötts med sammanlagt över 42 miljoner euro. Grunden för stöden har efter covid-19-pandemin i synnerhet varit regionernas tillgänglighet och näringslivets behov. Den nuvarande stödperioden sträcker sig fram till den 28 april 2024. Beslut om fortsättningen på de förbindelser som köps ska fattas vid förhandlingarna för att eventuella konkurrensutsättningar ska hinna ordnas. 

Om staten ska finansiera flygförbindelserna i framtiden, skulle en enhetlig finansieringsmodell för upphandling möjliggöra en jämlik behandling av regionerna. Enligt utredningen kunde staten efter övergångsperioden till exempel med en insats på 50 procent delta i trafik som stöder pendlingstrafiken och som möjliggör högst 10 tur- och returresor per vecka. Området skulle fullt ut betala för en eventuell högre servicenivå. Modellen ligger nära den nuvarande modellen för köp av flygtrafik till Nyslott. Stadens deltagande i finansieringen kommer att kräva ett eget beslut av staden om finansieringsdeltagande.

– Finlands ekonomi måste fås i ordning. Därför måste vi också se över stöden för flygtrafiken med beaktande av försörjningsberedskapens, turismens och näringslivets behov. Olika regioner ska också behandlas jämlikt, säger kommunikationsminister Lulu Ranne. 

Vad händer näst?

Regeringens budgetförhandlingar, det vill säga den så kallade budgetmanglingen, hålls den 19–20 september. Enligt regeringsprogrammet ska köp av flygtrafik till landskapen behandlas vid budgetförhandlingarna.
 
Kommunikationsministeriet har också beställt en utredning om alternativen och möjligheterna att ordna flygplatsverksamhet i Finland som underlag för uppdateringen av Trafik12-planen. Utredningen publiceras under 2023.

Ytterligare information:

Inka Näkkäläjärvi, specialsakkunnig, tfn 0295 342 052, inka.nakkalajarvi(a)gov.fi

Päivi Jämsä, regeringsråd, tfn 0295 342 138, paivi.jamsa(a)gov.fi

Emil Asp, enhetsdirektör, tfn 0295 342498, emil.asp(a)gov.fi