Utredning: Oljepriset och regeringens åtgärder minskade kostnaderna för svaveldirektivet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2015 13.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

De kostnader som svaveldirektivet medfört för företag har enligt preliminära uppgifter inte varit lika höga som ursprungligben befarades.

Uppgifterna framgår av en utredning om svaveldirektivets konsekvenser i form av ökade kostnader som arbets- och näringsministeriet och kommunikationsministeriet låtit genomföra. Svavelregleringen trädde i kraft den 1 januari 2015.

De absoluta bränslekostnaderna i Östersjö- och Nordsjötrafiken har enligt utredningen inte höjts väsentligt under den tid som utredningen täcker. Den relativa skillnaden mellan priset på tung brännolja och lätt brännolja har dock kvarstått oförändrad under granskningsperioden. Detta inverkar på den finländska industrins konkurrenskraft jämfört med de länder vars "svaveltillägg" är mindre.

Utgående från bränslepriserna vid utredningstidpunkten var de relativa årliga merkostnader som medfördes för näringslivet uppskattningsvis 300 miljoner euro, av vilka skogsindustrins andel är 65-90 miljoner euro.

Fartygen har i allmänhet övergått till att använda bränsle med låg svavelhalt. Transportkostnaderna sänks dock betydligt av att många fartyg med stor transportkapacitet har försetts eller kommer att förses med svavelrenare.

Den största enskilda orsaken till att kostnaderna inte höjts lika mycket som befarades var prisraset på brännolja, vilket har lindrat kostnadstrycket betydligt. Priset på marindiesel låg på våren 2015 på samma nivå som priset på tung brännolja år 2014.

- Situationen förändras hela tiden och påverkas av många variabler. Man bör komma ihåg att svaveldirektivets faktiska konsekvenser kommer att synas först senare, då man får en klarare bild av hur svavelregleringen inverkar på bl.a. företagens och rederiernas långvariga fraktavtal, konstaterar näringsminister Jan Vapaavuori och trafikminister Paula Risikko.

Regeringens åtgärder betydelsefulla

Regeringens åtgärder har bidragit avsevärt till att kostnaderna inte ökade så mycket som befarades.

- Stora satsningar har gjorts. Till dessa hör bl.a. halveringen av farledsavgifterna och slopandet av banavgiften åren 2015-2017, stödet till investeringar i miljövänliga fartyg, investeringsprogrammet för LNG-terminaler samt ett flertal ändringar i lagstiftningen, säger trafikminister Paula Risikko.

- Det som är positivt är att svaveldirektivet har åstadkommit nytt utvecklingsarbete och ny affärsverksamhet som företagen på ett berömvärt sätt nappat på. Det råder en global efterfrågan på nya innovationer inom miljöteknik och Finland har här en viktig roll, konstaterar minister Jan Vapaavuori.

Utredningen har sammanställts av forskningssakkunnig Jenny Katila och enhetschef Sari Repka vid Åbo universitets Brahea-center. Utredningen genomfördes i form av webbenkät och kompletterande intervjuer.

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Laura Manninen, tfn 050 361 7511
trafikministerns specialmedarbetare Hanna Tapala, tfn 041 544 9500
överinspektör Janne Peltola, ANM, tfn 029 506 4132
regeringsrådet Lolan Eriksson, KM, tfn 0295 34 2493
forskningssakkunnig Jenny Katila, Åbo universitets Brahea-center, tfn 02 333 8102
enhetschef Sari Repka, Åbo universitets Brahea-center, tfn 02 333 8109