Utredning: Internet utgör nästan en tiondel av Finlands bnp

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2012 13.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.41
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har låtit utreda internets betydelse i Finlands nationalekonomi. Enligt Etlatieto Oy:s utredning utgör internet nio procent av Finlands ekonomi.

I en jämförelse mellan åtta länder placerade sig Finland högst. I de undersökta länderna utgjorde internet 4-9 procent av bruttonationalprodukten. Skillnaden mellan Finland och Sverige, som blev andra, och Förenta staterna, som blev tredje, var klar.

Länderna som jämfördes var Finland, Förenta staterna, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Finlands ställning i jämförelsen stärks av överskottet i utrikeshandeln med varor och speciellt tjänster som gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT). I ljuset av jämförelsen utmärker sig Finland snarare som ett land som har erbjuder IKT än ett som använder IKT.

Begreppet globalt informationsnät omfattar den fysiska nätinfrastrukturen och terminalerna samt de digitala programvarorna, tjänsterna och innehållen på olika nivåer och i olika former. Som en följd av den senaste tidens integration är internet i allt större grad samma sak som allt utbud och all konsumtion som hör ihop med IKT, konstateras i utredningen.

Enligt forskarna är det svårt att komma på någon ekonomisk eller annan samhällelig sektor som inte berörs av internet. Forskarna påpekar dock att det är överdrift att stämpla allt som internetekonomi.

De nödvändiga förutsättningarna för en omfattande användning av internet för fritid och nytta existerar, men tillsvidare har endast smulor av internets potential utnyttjats. Potentialen i internet och IKT sammanhänger dels med redan kända möjligheter och dels sådana som kommer fram först genom innovation.

I utredningen konstateras att den offentliga sektorn har både en direkt och en indirekt roll som främjare av nyttoanvändningen av internet. Den nytta som till slut erhålls påverkas i väsentlig grad av frågor som gäller direkt internets infrastruktur och innehåll. En annan viktig faktor är skyddet av immateriella rättigheter och öppenheten hos den offentligt producerade informationen.

Ytterligare information

Ismo Kosonen, kommunikationsråd, Kommunikationsministeriet, tfn 050 511 6601
Petri Rouvinen, forskningsdirektör, Etlatieto Oy, tfn 050 367 3474