Utredning granskar alternativ för att ordna flygplatsverksamhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2024 9.15 | Publicerad på svenska 14.2.2024 kl. 14.02
Pressmeddelande
Bild: Markus Mainka, Shutterstock/LVM

Den 13 februari 2024 publicerade kommunikationsministeriet en utredning om alternativ för att ordna flygplatsverksamhet och effekterna av dem. Utredningen genomfördes av Sitowise Oy och Kiila Consulting Oy.

Utredningen ger information till stöd för uppdateringen av den riksomfattande trafiksystemplanen, det vill säga Trafik 12-planen. I utredningen presenteras flera europeiska länders alternativ och fokus ligger på att bedöma modellerna i Sverige, Norge, Polen och Grekland.

Utredningen innehåller inte rekommendationer om hur man ska gå vidare.

Fyra alternativ undersöktes

Enligt utredningen finns det i de europeiska länderna tre aktörer som huvudsakligen äger och driver flygplatser gemensamt eller separat: staten, regionförvaltningar och privata aktörer.

För närvarande driver det statliga bolaget Finavia i Finland ett flygplatsnät med 20 flygplatser. Dessutom finns det tre kommunala flygplatser samt en flygplats som ägs gemensamt av en kommun och en privat aktör.

I utredningen granskas bland annat hur Finlands flygplatsverksamhet kunde ordnas enligt fyra olika modeller. 

I studierna har alternativen för att ordna flygplatsverksamheten bedömts i enlighet med Trafik 12-planens analysram. Delområden i analysramen är tillgänglighet och servicenivå, ekonomi, social och ekologisk hållbarhet samt trafiksystemets säkerhet.

Enligt utredningen är ingen av de granskade modellerna som sådan ett bättre alternativ än de andra. Utredningen kan dock inte dra slutsatsen att en bibehållning av den nuvarande modellen skulle vara klart bättre än de granskade modellerna.

Den svenska modellen

Enligt den svenska modellen skulle endast de viktigaste flygplatserna bli kvar i Finavias flygplatsnät och en del av flygplatserna skulle kommunaliseras. I Sverige täcker det statliga stöd som fastställts för kommunala flygplatser 50–75 procent av flygplatsernas driftsunderskott.

Enligt utredningen skulle modellen medföra ekonomiska fördelar för Finavia och den regionala ekonomin, men försämringar för statsfinanserna.

Den norska modellen

Enligt den norska modellen skulle det statliga nätverksbolaget Finavias specialuppgift ändras till icke-vinstdrivande och strategin utvidgas för att stärka utvecklingen av den internationella trafiken i synnerhet på flygplatserna i andra och ”tredje” städer, såsom Tammerfors-Birkala, Åbo och Uleåborg. Alla flygplatser inom den civila luftfarten kunde höra till Finavias flygplatsnät.

Modellen skulle medföra ekonomiska fördelar för kommunerna och den regionala ekonomin, men försämra statsfinanserna.

Den polska modellen

Enligt den polska modellen skulle Helsingfors-Vanda flygplats förbli i Finavias ägo. Övriga flygplatser skulle bolagiseras och Finavia bli delägare till dem. Övriga ägare skulle i huvudsak utgöras av kommuner.

Finavias ägarandel skulle fastställas i förhållande till flygplatsernas passagerarantal, varvid kostnaderna för flygplatser med underskott i betydande utsträckning skulle  handhas av kommunerna.

Modellen skulle medföra ekonomiska fördelar för Finavia och staten, men försämringar för kommunerna och den regionala ekonomin.

Den grekiska modellen

Enligt den grekiska modellen skulle både Helsingfors-Vanda flygplats och en vald grupp flygplatser i flygplatsnätet konkurrensutsättas för långfristiga hyresavtal av privata operatörer som betalar användarersättning till staten.

Finavias roll skulle förändras avsevärt. Med det återstående nätet skulle det inte vara möjligt att få något överskott av verksamheten och bolaget skulle behöva statligt stöd.

Modellen skulle medföra ekonomiska fördelar för staten och den regionala ekonomin, men försämringar för Finavia.

Utredningen ger information inför uppdateringen av Trafik 12-planen

Utredningen ger bakgrundsinformation för uppdateringen av Trafik 12-planen. Det utarbetas en flygtrafikstrategi som en del av Trafik 12-planen genom att de avsnitt som gäller flygtrafiken uppdateras.

Arbetet med att uppdatera Trafik 12-planen inleddes hösten 2023.

Vad händer härnäst?

Resultaten av utredningen ska i tillämpliga delar utnyttjas vid uppdateringen av Trafik 12-planen. 

Ytterligare information:

Maija Ahokas, enhetsdirektör, regeringsråd, tfn 0295 342 390, [email protected]