Utredning: En fungerande informationsmiljö för logistik gör transporter smidigare

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 9.10 | Publicerad på svenska 23.12.2021 kl. 14.07
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock
Bild: Shutterstock

En central uppgift för digitaliseringen av logistiken är att utveckla den befintliga nationella informationsmiljön som en del av arbetet inom EU för att utveckla datarymder för transportsektorn. Detta framgår av en utredning om logistikens informationsmiljöer som kommunikationsministeriet låtit göra. Utvecklingen ska vara nära kopplad till tillgången på och utnyttjandet av de databaser som myndigheterna upprätthåller och den information som samlas vid myndighetskommunikation.

I utredningen Logistiikan tietoympäristön rakentuminen (Skapande av en informationsmiljö för logistik) beskrivs nuläget för informationsmiljöerna för logistik och ekosystemet för informationsutbyte i Finland. I utredningen granskar man dessutom vilka effekter utvecklingen av logistikens informationsmiljö och informationsutbytet i ekosystemet har. När det gäller ekosystemet beskrivs i utredningen också dess mål, delområden och ansvar samt utvecklingsbehov.

Informationsmiljön för logistik är en helhet som består av bestämmelser om informationsdelning, myndighetsverksamhet samt teknik och praxis som står till buds för aktörerna inom branschen.

Med ekosystem avses sådana nätverk mellan företag och entreprenörer, forskning, den offentliga förvaltningen och aktörer inom den tredje sektorn som bygger på ömsesidigt beroende och som har ett gemensamt mål. Det centrala i bildandet av ett ekosystem är att det ger alla medverkande en möjlighet till värdeskapande, även om det leds av en synlig aktör.

Med datarymd avses åter ett nätverk av aktörer och system som har inrättats för delning och utbyte av data och som fungerar utifrån gemensamt överenskomna principer och spelregler.

Nyttan med en informationsmiljö är förutsebarhet och effektivare resursanvändning inom transporter

En effektiv informationsmiljö tillhandahåller beredskap att via externa gränssnitt integrera företags och myndigheters egna system med andra system och tjänsteleverantörer. Detta förutsätter att myndigheterna och företagen gör sin information tillgänglig och att informationen tas i bruk. I utredningen betonas särskilt nyttjandet av den information som finns i myndigheternas databaser och som uppkommer i samband med myndighetskommunikation.

För att skapa en informationsmiljö för logistik måste tillgången till, hanteringen och användningen av interoperabel information säkerställas i hela leveranskedjan och mellan olika logistikaktörer. Informationen ska vara transparent och informationsgången ska ske i realtid för att verksamheten bättre ska kunna planeras och förutses. På detta sätt kan trafiknäten, transportkapaciteten och transportresurserna utnyttjas så effektivt som möjligt.

I utredningen räknar man också upp sådana flaskhalsar i spridningen av logistikinformation och ibruktagandet av digitala lösningar som det är svårt att lösa på marknadsvillkor utan gemensamt överenskomna utvecklingsåtgärder. Ekosystem för informationsutbyte inom logistiken borde också byggas upp genom försök och i små steg, så att effekterna och nyttan av ändringarna kan påvisas för aktörerna i ekosystemet.

Mot hållbar logistik med hjälp av digitalisering

Utredningen är en av åtgärderna i statsrådets principbeslut om digitalisering av logistiken och utgör bakgrundsmaterial för arbetet med att utveckla digitaliseringen av logistiken.

Principbeslutets vision är att infrastruktur, logistik och information ska utgöra en fungerande helhet i transportkorridorerna och att Finland med hjälp av digitalisering ska övergå till en effektiv och hållbar logistik.

Utredningen Logistiikan tietoympäristön rakentuminen (Skapande av en informationsmiljö för logistik) behandlades vid kommunikationsministeriets digitaliseringsforum för logistik den 30 november 2021 och har nu också publicerats i statsrådets projektportal. Utredningen gjordes av Ramboll CM Oy för kommunikationsministeriet.

Ytterligare information:

Essi Teljo, överinspektör, tfn 050 328 0398, [email protected]

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 718 5975, [email protected], Twitter: @mrautavirta