Utredning: Datakabeln i Nordostpassagen vinner internationellt understöd

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2016 9.04
Pressmeddelande

Det är både tekniskt och politiskt möjligt att dra en datakabel mellan Europa och Asien via Nordostpassagen. Detta konstateras i en utredning som Paavo Lipponen och Reijo Svento har överlämnat åt kommunikationsminister Anne Berner. Om kabeln läggs ökar den avsevärt hastigheten i datatrafiken mellan Europa och Asien och svarar på det växande behovet av kapacitet. Projektet bedöms också vara till nytta för nationalekonomin i Europa, Ryssland och Asien.

Enligt utredningen är centrala länder, såsom Ryssland, Kina, Japan och Norge, intresserade av att delta i projektet. Utredarna har även varit i kontakt med flera företag.

- I samtliga länder inser man behovet av projektet och till exempel inställningen gentemot nödvändiga myndighetstillstånd är välvillig. Samtidigt anser man att det är viktigt att projektet skapar genuina affärsmöjligheter och att det också får privat finansiering, säger Lipponen.

- Av utredningen framgår det tydligt att för att det tekniskt sett utmanande projektet ska vara av lika stor nytta för alla deltagare bör det genomföras neutralt i fråga om teknik och deltagande aktörer. Dessutom bör alla projektfaser grunda sig på öppna konkurrensutsättningar, konstaterar Svento.

De utmaningar som kom fram i utredningen gäller bland annat informationssäkerheten och finansieringen av projektet. Det företag som svarar för datakommunikationen bör vara en neutral aktör som även kan tillgodose integritetsskyddet. De kommersiella aktörerna har för sin del velat försäkra sig om att det inte finns några politiska hinder för projektet.

Utredarna föreslår en mängd åtgärder för att föra projektet vidare. De centrala länderna bör informeras om den rådande gemensamma positiva inställningen till projektet. Projektet bör föras fram vid internationella möten och vara starkt synligt i Arktiska rådet under Finlands ordförandeskap som börjar på våren 2017.

Till nästa bör det grundas ett multionationellt projekt eller företag som för projektet vidare. Redan för detta skede behövs uppskattningsvis ca 4-6 miljoner euro i finansiering för att genomföra de noggrannare planerna.

- Jag är engagerad i att föra projektet framåt med raska tag. Att projektet genomförs är av stor betydelse bland annat för banker, spelindustrin och den globala utvecklingen av sakernas internet. Som en förenande länk mellan Nordostkabeln och Östersjökabeln får Finland ett utmärkt tillfälle att bli en internationell knutpunkt för datakommunikation, menar kommunikationsminister Anne Berner.

Datakabeln avses löpa på havsbottnen på en ca 10 500 kilometer lång sträcka från Japan och Kina till Kirkenes i Norge och Kolahalvön i Ryssland. Genomförandefasen av projektet väntas ta flera år.

Ytterligare information:

Paavo Lipponen, intervjuförfrågningar Taina Pieski, kommunikationsdirektör, tfn 050 535 1574

Reijo Svento, tfn 050 609 95

Mikael Nyberg, överdirektör, tfn 040 8378 794