Utkastet till statsrådets förordning om enskilda vägar på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2018 8.15 | Publicerad på svenska 18.10.2018 kl. 8.21
Pressmeddelande
(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om enskilda vägar. Förordningsutkastet gäller särskilt statsunderstöd för byggande och underhåll av en enskild väg. Utlåtanden kan lämnas fram till den 9 november 2018.

Den nya förordningen ersätter den gällande förordningen om enskilda vägar, som upphävs när den nya lagen om enskilda vägar (560/2018) träder i kraft den 1 januari 2019. Förordningen kompletterar lagen om enskilda vägar, och i den finns närmare bestämmelser om statsunderstöd för byggande och underhåll av en enskild väg samt om ansökningsförfarandena för och utbetalningen av dessa understöd. Färjelägen som betjänar fast bosättning och projekt som gäller förbättring av enskilda vägar ska prioriteras när statsunderstöd beviljas. I fråga om statsunderstöd för särskilda objekt, till exempel färjelägen, föreskrivs det också om understödets maximibelopp.

Genom förordningen föreskrivs dessutom om skyldigheten att göra anmälan till registret över enskilda vägar och fastighetsdatasystemet. Syftet med detta är att säkerställa att det finns tillgång till uppdaterad information om enskilda vägar. Enligt förordningsutkastet ska väglagets verkställande organ anmäla ändringar i registret över enskilda vägar till Lantmäteriverket. Kommunen ska å sin sida meddela fastighetsregisterföraren om de beslut genom vilka en enskild väg eller en del av en enskild väg upphör.

Förordningen utfärdas med stöd av den nya lagen om enskilda vägar. Den nya lagen förtydligar ansvarsfördelningen mellan olika aktörer när det gäller att bygga, underhålla och finansiera enskilda vägar. Kommunernas vägnämnder läggs ner och deras uppgifter överförs till andra myndigheter. Målet har varit en tydlig och flexibel lag om enskilda vägar som svarar mot dagens krav och möjliggör nya typer av näringsverksamhet särskilt på landsbygden.

Regeringen har kommit överens om en höjning på 4 miljoner euro i statsunderstöden för enskilda vägar. Enligt budgetpropositionen uppgår anslaget till 17 miljoner euro 2019. Under innevarande år är anslaget 13 miljoner euro.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 9 november 2018, varefter beredningen av förordningen fortsätter som tjänsteuppdrag. Statsrådets förordning om enskilda vägar föreslås träda i kraft samtidigt som den nya lagen om enskilda vägar, det vill säga den 1 januari 2019.

Ytterligare information

Kaisa Kuukasjärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 414 0330
Eeva Ovaska, regeringssekreterare, tfn 050 431 1354