Utkastet till riksomfattande trafiksystemplan färdigt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2020 15.08 | Publicerad på svenska 19.11.2020 kl. 14.31
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Kommunikationsministeriet)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Foto: Kommunikationsministeriet)

Utkastet till den riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen har godkänts av den parlamentariska styrgruppen att sändas på remiss. Utkastet har publicerats i statsrådets projektportal.

Nedan bedöms konsekvenserna av utkastet till plan. Utkastet till plan och resultaten av konsekvensbedömningen sänds på remiss i januari 2021.

Den riksomfattande trafiksystemplanen har beretts parlamentariskt och i dialog med intressentgrupper sedan juni 2019.

Syftet med den riksomfattande trafiksystemplanen är att öka långsiktigheten i utvecklingen av trafiksystemet i hela Finland. Planen utarbetas för 12 år i sänder.

Minister Harakka: Långsiktighet i utvecklingen av hela Finlands trafiksystem

- Målet med vårt arbete har varit att förbättra effektiviteten, tillgängligheten och hållbarheten i hela landet. Såväl företag som medborgare ska med större säkerhet kunna förutse utbudet på transporttjänster. Bättre planering gör det möjligt att i så stor utsträckning som möjligt dra nytta av EU-finansiering, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- I utkastet till plan som nu offentliggörs ser man till att det befintliga trafiknätet ska hållas i allt bättre skick och det eftersatta underhållet minska. Utvecklingsbehov identifieras i hela landet och de tillgodoses när planen börjar genomföras, konstaterar minister Harakka.

I utkastet till plan ingår betydande åtgärder bl.a. för att utveckla resekedjor och kollektivtrafiken. Dessutom ska trafiksystemet utvecklas genom stora satsningar på utnyttjande av information och digitalisering. Utkastet till plan innehåller också riktlinjer för hur trafikfrågor ska behandlas i fortsättningen t.ex. i avtal mellan staten och stadsregionerna.

De ekonomiska ramarna har fastställts - 500 miljoner euro per år för utveckling av trafikledsnätet

Den föregående versionen av utkastet till trafiksystemplan publicerades i september 2020. Därefter har den parlamentariska styrgruppen bl.a. dragit upp riktlinjer för de ekonomiska ramarna i planen från och med 2025.

Fram till 2024 ska de årliga finansieringsnivåerna överensstämma med planen för de offentliga finanserna.

Finansieringen av basunderhållet av transportinfrastrukturen ska enligt utkastet till plan höjas till 1,4 miljarder euro per år från och med 2025. 

Finansieringen av utvecklingsinvesteringar ska uppgå till cirka 500 miljoner euro per år. Enligt utkastet till plan ska staten under den första 12-åriga planeringsperioden 2021-2032 rikta sammanlagt cirka 6,1 miljarder euro till utveckling av trafikledsnätet, varav cirka 3,35 miljarder euro kan användas till nya utvecklingsprojekt. Av utvecklingsfinansieringen uppgår landsvägarnas andel till 44 procent, bannätets till 52 procent och vattenledernas till 4 procent.

De behov som hänför sig till utvecklandet av såväl det statliga trafiknätet som det övriga trafiknätet har i samband med beredningen av utkastet till plan sammanställts i den strategiska lägesbilden för trafiknätet. I den riksomfattande trafiksystemplanen fastställs hur trafikledsnätet ska utvecklas och finansieringen riktas.

Riksdagen beslutar i sista hand om statens finansiering i samband med de årliga budgetarna.

Vad händer härnäst?

Konsekvenserna av utkastet till plan bedöms i november och december 2020.

Utkastet till plan och resultaten av konsekvensbedömningen sänds på remiss i januari 2021. Remissvaren beaktas när planen finslipas.

Statsrådet överlämnar den första riksomfattande trafiksystemplanen till riksdagen i form av en redogörelse våren 2021.

På basis av den riksomfattande trafiksystemplanen och den strategiska lägesbilden för trafiknätet utarbetar Trafikledsverket ett investeringsprogram för statens trafikledsnät för de följande 6-8 åren. Investeringsprogrammet som ska utarbetas för första gången 2021 ger ett kunskapsbaserat perspektiv på genomförandet av utvecklingsprojekt för trafikledsnätet och det kommer att utnyttjas vid beredningen av budgetpropositioner.


Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, specialmedarbetare, tfn 050 478 1027, Twitter @Ilkka_H

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 040 059 3706, Twitter @TimoKievari

Hanna Perälä, trafikråd, tfn 050 305 0037, Twitter @PeralaHanna

Kaisa Kuukasjärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 414 0330, Twitter @Kuukaisa