Utkast till bedömningspromemoria om den nationella handeln med utsläppsrätter för vägtransporter på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2021 10.18 | Publicerad på svenska 8.11.2021 kl. 12.51
Pressmeddelande
Ring I (Bild: Transport- och kommunikationsverket)
Ring I (Bild: Transport- och kommunikationsverket)

Kommunikationsministeriet har sänt ett utkast till bedömningspromemoria på remiss om genomförandet av en nationell handel med utsläppsrätter för vägtransporter. Utkastet har beretts av ministeriets förvaltningsövergripande tjänstemannaarbetsgrupp. Remisstiden går ut den 3 december 2021.

Arbetet är en del av beredningen av färdplanen för fossilfria transporter. Åtgärderna i färdplanen gäller vägtransporter, som orsakar merparten av utsläppen från trafik- och transportsektorn. Syftet med färdplanen i tre faser är att halvera utsläppen från trafik och transporter före utgången av 2030 jämfört med 2005 års nivå. Tjänstemannaarbetsgruppens beredning hänför sig till den tredje, villkorliga fasen av färdplanen. Om åtgärderna i de två första faserna och lösningarna på EU-nivå tillsammans inte räcker till, kan utsläppshandel komma i fråga i den tredje fasen. Bedömningspromemorian är en utredning av utsläppshandelssystemets egenskaper och konsekvenser.

Remissrespondenterna önskas i synnerhet ge synpunkter på den nationella modellens ändamålsenlighet, konsekvensbedömningen och eventuella kompensationsmodeller.

Europeiska kommissionen publicerade ett lagstiftningspaket (Fit for 55) om klimatåtgärder den 14 juli 2021. Europeiska kommissionens förslag har beaktats i arbetsgruppens arbete.

I det ingår ett förslag till en EU-täckande handel med utsläppsrätter för vägtransporter och separat uppvärmning av byggnader som ska inledas 2026. En nationell utsläppshandel för vägtransporter är ett alternativ om utsläppshandeln för vägtransporter inte genomförs på EU-nivå. Under en övergångsperiod kan man dessutom vid behov överväga en förenklad nationell utsläppshandel.

Beredningen av en nationell handel med utsläppsrätter för vägtransporter har ökat kunskapsunderlaget och underlättat bedömningen av ändamålsenligheten i kommissionens förslag och behovet av konsekvensbedömningar. Arbetsgruppen har hört intressentgrupper under beredningen.

Vad är utsläppshandel?

Inom systemet för handel med utsläppsrätter för vägtransporter skapas det en marknad för koldioxidutsläpp från de bränslen som används i vägtransporter.

Inom handeln med utsläppsrätter för vägtransporter köper bränsledistributören utsläppsrätter. Antalet nödvändiga utsläppsminskningar påverkar priset på utsläppsrätten.

Fördelen med utsläppshandeln jämfört med övriga regleringsmetoder är att den säkerställer att utsläppsmålet uppnås, eftersom antalet utsläppsrätter som säljs kan reglernas så att det motsvarar utsläppstaket.

För närvarande finns det inget behov av att ta i bruk en nationell utsläppshandel för vägtransporter

Det nationella system som beskrivs i bedömningspromemorian och det system på EU-nivå som Europeiska kommissionen föreslår påminner avsevärt om varandra.

Fördelen med ett nationellt system jämfört med utsläppshandel på EU-nivå är att man uttryckligen inom sektor för vägtransporter skulle uppnå de nationella målen för utsläppsminskning. Dessutom kan tidsramarna avtalas nationellt.

En viktig fördel med utsläppshandel på EU-nivå är att den skulle styra utsläppsminskningarna inom hela EU. Samma priseffekt inom hela EU skulle inte försämra det finländska näringslivets relativa konkurrenskraft i förhållande till den övriga unionen.

Utsläppen från vägtransporter förutspås minska snabbare än väntat. På basis av grundprognosen för utsläppsminskning från vägtransporter, som uppdaterades sommaren 2021, verkar situationen inte kräva att någon nationell handel med utsläppsrätter för vägtransporter skulle behöva tas i bruk omedelbart, såvida åtgärderna på nationell nivå och EU-nivå genomförs enligt planerna.

På nationell nivå bör man också räkna med att EU:s utsläppshandel kan fördröjas eller gå i stöpet.

Vad händer härnäst?         

Utlåtanden om bedömningspromemorian kan lämnas på webben på www.utlåtande.fi. Alla organisationer och privatpersoner kan lämna utlåtanden. Remisstiden går ut den 3 december 2021.

Beredningen fortsätter som tjänsteuppdrag efter remissbehandlingen.

Mandatperioden för arbetsgruppen som ska bereda den nationella utsläppshandeln upphör den 31 december 2021.

Ytterligare information:

Matleena Kurki-Suutarinen, ordförande för arbetsgruppen, regeringsråd, och

Valtteri Härmälä, specialsakkunnig

Intervjuförfrågningar: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 040 081 6187, [email protected]