Upphandlingsåtagandena i fråga om utsläppssnåla fordon riktas till välfärdsområdena

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2023 14.08 | Publicerad på svenska 17.2.2023 kl. 11.57
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM

Den 16 februari 2023 stadfäste republikens president ändringen av lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster. Lagen träder i kraft den 20 februari. Lagen ändras så att den motsvarar uppgifterna för de välfärdsområden som inlett sin verksamhet den 1 januari 2023 i och med social- och hälsovårdsreformen och så att de åtaganden som gäller kommunerna i fortsättningen riktas till välfärdsområdena. Dessutom förtydligas åtagandenivåerna för samkommuner och bolag med kommunal anknytning så att det i lagen entydigt föreskrivs om dem.

Social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster överfördes från kommunerna till välfärdsområdena i början av 2023. I lagändringen fastställs vilka minimikrav som ska tillämpas på välfärdsområdenas upphandlingar av fordon och trafiktjänster. Ändringarna medför inga tilläggsåtaganden i lagen.

Tre åtagandenivåer - i riksdagen ändringar i fråga om Lappland och Norra Karelen

Minimiåtagandena för välfärdsområdenas fordons- och transporttjänstupphandlingar av personbilar och nyttofordon delas in i tre kategorier på basis av regionala särdrag. Särdragen är exempelvis avstånd, ekonomisk beredskap, tillgången till laddningsstationer och situationen på taximarknaden. Åtagandenivån på 20, 35 eller 45 procent anger hur stor andel av de nya personbilarna och lätta nyttofordonen som vid upphandlingar ska vara sådana utsläppssnåla fordon som definieras i lagen.

1. Den högsta åtagandenivån på 45 procent gäller Södra Karelens, Östra Nylands, Egentliga Tavastlands, Mellersta Finlands, Mellersta Nylands, Kymmenedalens, Västra Nylands, Birkalands, Päijänne-Tavastlands, Satakunta, Egentliga Finlands och Vanda och Kervo välfärdsområde samt Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.

2. Den mellersta åtagandenivån på 35 procent gäller Södra Österbottens, Österbottens, Norra Österbottens och Norra Savolax välfärdsområde.

3. Den lägsta åtagandenivån på 20 procent gäller Södra Savolax, Kajanalands, Mellersta Österbottens, Lapplands och Norra Karelens välfärdsområde.

Vid riksdagsbehandlingen ändrades lagens innehåll i fråga om åtagandenivån för två välfärdsområden. Det beslutades att åtagandenivån för Lappland och Norra Karelen ska vara 20%, medan den åtagandenivå som föreslogs i regeringens ursprungliga proposition var 35%.

På välfärdsområdenas anskaffningar av lastbilar och bussar i klass M3 tillämpas de nuvarande riksomfattande åtagandenivåerna.

Vad händer härnäst?

Ändringen av lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster träder i kraft den 20 februari 2023.

Ytterligare information:

Pinja Oksanen, specialsakkunnig, tfn 046 921 2693, [email protected]

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, [email protected]