Transportministrarna enades om tågresenärers rättigheter och om harmonisering av de administrativa förfarandena för TEN-T-nätet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2019 11.11 | Publicerad på svenska 3.12.2019 kl. 11.20
Pressmeddelande
Transportministrarna samlades i Bryssel den 2 december (Bild: KM)
Transportministrarna samlades i Bryssel den 2 december (Bild: KM)

Transportministrarna samlades i Bryssel den 2 december. Kommunikationsminister Sanna Marin var mötets ordförande.

Transportrådet nådde en allmän riktlinje om det förslag som gäller tågresenärers rättigheter och skyldigheter. De nya reglerna gynnar alla resenärer och uppmuntrar dessutom järnvägsföretagen att erbjuda resenärerna fler och bättre tjänster. Detta ökar användningen av spårtrafiken.

Rådet nådde också en allmän riktlinje om det förslag som harmoniserar och påskyndar de administrativa förfarandena för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och därigenom fullbordandet av TEN-T-nätet. TEN-T-stomnätet ska vara klart senast 2030.

Däremot nådde rådet inte någon allmän riktlinje om ändring av Eurovinjettdirektivet. Förslaget har redan länge diskuterats och Finland har som ordförande målmedvetet fört ärendet framåt. Finland har ansett att förslaget är viktigt med tanke på utsläppen från trafiken.

Transportministrarna förde en riktlinjedebatt om vad EU bör göra för att främja digitala transporttjänster för människor. Tillgången till data, uppgifternas tillförlitlighet och datasäkerheten samt trafiksäkerheten var centrala diskussionsämnen. I diskussionen betonades vikten av att främja klimatvänliga och socialt och ekonomiskt hållbara digitala transporttjänster. För att skapa sådana behövs det ett brett samarbete.

Ministrarna diskuterade också det gemensamma europeiska luftrummets framtid och var eniga om att det behövs brådskande åtgärder för att lösa kapacitetsproblemen inom det gemensamma europeiska luftrummet och därigenom förbättra luftfartens hållbarhet.

Rådet är berett att se över det lagstiftningsförslag om det gemensamma europeiska luftrummet som lades fram 2013 och att uppdatera det så att det motsvarar framtida behov. Rådet uppmanar kommissionen att lämna detaljerad information om i vilken utsträckning kommissionen anser det vara nödvändigt att uppdatera utkastet till rättsakt. Kommissionen uppmanas också att lämna så detaljerad bakgrundsinformation och detaljerade material som möjligt för att motivera sina förslag.

Dessutom informerade det finländska ordförandeskapet om det förslag till direktiv som gäller slopandet av tidsomställningen. Många frågor har ännu varit öppna och det har inte varit möjligt att skapa nationella ståndpunkter. Frågan behandlas nästa gång på arbetsgruppsnivå den 9 december.

Mer information:

Maaria Mäntyniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 444 0922
Olli-Pekka Rantala, överdirektör (tågresenärers rättigheter och digitala transporttjänster för människor), tfn 050 344 3400
Maija Ahokas, enhetsdirektör (ett gemensamt europeiskt luftrum), tfn 040 031 6178