Trafikverkets trafikledning blir statligt bolag med specialuppgifter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2018 13.30
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att Trafikverkets nuvarande tjänster för trafikledning och trafikstyrning ombildas till ett aktiebolag och att de överförs till ett bolag som sköter statliga specialuppgifter. Regeringen lämnade en proposition om detta den 5 april 2018. Den nya lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019.

Det nya statliga bolaget med specialuppgifter ska säkerställa smidiga och trygga sjö-, järnvägs- och vägtransporter och tillhandahålla tjänster som hänför sig till trafikledning.

Syftet med det nya bolaget är att främja utnyttjandet av den information som samlas in genom trafikledningen så att den stöder utvecklingen av nya digitala tjänster. Samtidigt vill man sätta fart på uppkomsten av ny affärsverksamhet, utvecklingen av en affärsmiljö för digitala transporter och den finländska trafikmarknadens tillväxt. Bolagiseringen förbättrar trafikledningsverksamhetens ekonomiska effektivitet och verkningsfullhet och ger större insyn i verksamheten och prissättningen. Målet är också att öka kundorienteringen och att erbjuda tjänster som allt bättre tillgodoser kundernas behov. Dessutom skapar reformen klarhet i fördelningen av myndighetsuppgifterna inom sektorn för transport och kommunikation.

Trafikledningsbolagets specialuppgift går ut på att tillhandahålla säkerhetsmyndigheterna fartygstrafikservice och trafikledningstjänster för järnvägs- och vägtrafiken i den utsträckning det är nödvändigt för att myndigheterna ska kunna utföra sina lagstadgade uppgifter.

De anställda som den 31 december 2018 arbetar med Trafikverkets nuvarande tjänster för trafikledning och trafikstyrning övergår den 1 januari 2019 i arbetsavtalsförhållande hos det nya bolaget på de villkor som gäller överlåtelse av rörelse.

Bolagiseringen av Trafikverkets trafikledningsfunktioner har beretts i enlighet med ett projektbeslut om en ämbetsverksreform på kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Reformen har beretts i ett nära samarbete med försvars- och säkerhetsmyndigheterna. Även åsikter och synpunkter framlagda av aktörer inom den privata transportsektorn har tagits i beaktande.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott gav den 13 juni 2017 sitt bifall åt en bolagisering av Trafikverkets trafikledningsfunktioner.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (dagordning för plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Mer information:

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 050 376 2377

Rita Linna, regeringsråd, tfn 040 582 9699