Trafikverkets isbrytare säljs till Arctia Icebreaking Oy

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2015 13.24 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Isbrytaren som beställts av Trafikverket och som är under konstruktion säljs till Arctia Icebreaking Oy. Statsrådet gav sitt samtycke till försäljningen den 5 mars. Arctia Icebreaking Oy är ett dotterbolag till Arctia Shipping Oy.

Finanspolitiska ministerutskottet bestämde den 25 november 2014 att Kommunikationsministeriet ska påbörja förberedelserna för att sälja isbrytaren som beställts till Trafikverket. Att äga en isbrytare hör inte till Trafikverkets kärnuppgifter, utan dess roll är att säkra förutsättningarna för vintersjöfart genom att beställa isbrytartjänster. Staten har redan statsbolaget Arctia Shipping som tillhandahåller isbrytartjänster, vars flotta kompletteras av den nya isbrytaren.

Isbrytaren säljs till verkligt värde. Det verkliga värdet bestäms utifrån två oberoende sakkunnigutlåtanden.

Trafikverket beviljades under år 2013 totalt 128 miljoner euro för anskaffandet av en isbrytare. Anskaffandet har beviljats 24 miljoner euro i EU:s TEN-T-stöd som en del av det svenskt samordnade WINMOS-projektet.

Äganderätten till isbrytaren flyttas över till Arctia Icebreaking Oy först efter att leveransen och godkännandet har slutförts enligt avtalet. Leveransdatumet är enligt avtalet den 11 januari 2016.


Minister Risikko: Isbrytning på Östersjön tryggas

- Statens huvudsakliga mål är att trygga transporter för Finlands näringsliv på Östersjön på ett kostnadseffektivt sätt. Avtalet med Arctia Icebreaking Oy ska innehålla en förpliktelse om att den nya isbrytaren tas med i anbudsförfaranden angående isbrytningstjänster på Östersjön fram till slutet av 2020, säger trafik- och kommunminister Paula Risikko.

- Det är ändamålsenligt att ägandet av isbrytare koncentreras till ett statsbolag som redan producerar isbrytartjänster. Trafikverket i sin tur konkurrensutsätter avtalen för isbrytning i enlighet med budgetramarna och ser till att isbrytningsverksamheten sker kostnadseffektivt, säger Risikko.

- Jag uppmuntrar även Arctia Shipping att se över prioriteringen i sin verksamhet och om det skulle vara möjligt för företaget att helt dra sig ur isbrytningsverksamheten, konstaterar Risikko.

Ytterligare information:
Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 0295 34 2367

Paula Risikko