Trafikreformen ger kunderna nytänkande trafiktjänster av hög kvalitet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2015 9.12 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Regleringen av trafik och transport kommer att reformeras och föras samman till en helhet. Målet är att främja uppkomsten av nya tjänstemodeller för att allt bättre svara på kundernas behov. I reformen betraktas transportsystemet som en helhet i avsikt att göra det lättare att komma in på marknaden och att öka samspelet mellan de olika delarna i systemet. Trafikreformen främjar ibruktagandet av ny teknik, digitalisering och nya affärskoncept. Öppna data och ett bättre utnyttjande av datalager skapar grogrund för nya affärsidéer. Reformen genomförs också i syfte att gallra och förenkla regleringen.

- Trafiken bör ses som service. Vi vill ge kunderna ett bättre urval tjänster. Det finns mycket att förbättra i fråga om kundorientering och samspelet mellan olika transportsätt. Med hjälp av trafikreformen underlättar vi situationen. Vi tar nu steget ut från att reglera marknaden till att säkerställa kvaliteten på tjänsterna, säger kommunikationsminister Anne Berner.

- Vårt mål är att göra Finland till en föregångare inom trafik och transport. Här finns det potential till ett produktivitetssprång som kan göra trafiken och transporterna till genuina tillväxtbranscher. Digitaliseringen är en enorm möjlighet som vi måste ta vara på, påpekar minister Berner.

Trafikreformen är en del av det spetsprojekt som tar sikte på att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Reformen genomför också regeringens spetsprojekt för avveckla normer. Enligt regeringsprogrammet främjas uppkomsten av innovations- och serviceplattformer i sektorer där den offentliga förvaltningen har en roll för att marknaden ska fungera. Som exempel på en sådan sektor nämns trafik som service.


Trafikreformen genomförs i tre faser

Trafikreformen genomförs i tre faser eftersom den omspänner ett så stort område.

I trafikreformen sammanförs, och i mån av möjlighet harmoniseras, de bestämmelser i enskilda författningar som gäller transportmarknaden och tjänsterna på den. Sådana lagar är till exempel kollektivtrafiklagen, lagen om taxitrafik och lagen om kommersiella godstransporter. Till de delar som kan omarbetas i snabb takt ser man samtidigt över vissa bestämmelser som gäller förarnas yrkeskompetens och vissa bestämmelser i fordonslagen.

Avsikten är också att sammanföra persontransporter och godstransporter bättre än hittills. I beredningen vill man också säkra möjligheten till offentlig styrning i situationer där de trafik- och transporttjänster som fungerar på marknadens villkor inte anses vara tillräckliga.

Den andra fasen av trafikreformen innebär en större modernisering av den reglering som rör yrkeskompetens och utbildningen av förare. Nya utbildningsmetoder tas i bruk. Den nationella tilläggsreglering som införts i samband med verkställigheten av internationell lagstiftning granskas kritiskt.

I den andra fasen förenhetligas regleringen och vid behov skapas ny reglering om användning och överlåtelse av data om trafik- och transporttjänster samt om register. De här frågorna behandlas delvis redan i den första fasen. Även de bestämmelser som gäller uppgifter och befogenheter för ämbetsverken inom trafik- och transportsektorn slås samman där det är lämpligt.

I trafikreformens tredje fas tillförsäkras det att transportsystemet och de mål som gäller digitala tjänster har uppmärksammats på tillräckligt bred front.

Trafikreformen bereds öppet och i växelverkan med intressenter. Projektfaserna och tidsplanerna kommer att justeras vid behov.

Avsikten är att en den första delen av en ny övergripande lag ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare information:
Mikael Nyberg, enhetsdirektör vid enheten för transporttjänster, tfn 040 837 8794