Trafik- och transportutsläppen kan halveras före 2030 med åtgärder på nationell och EU-nivå

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2022 11.03 | Publicerad på svenska 25.1.2022 kl. 18.15
Pressmeddelande
Effekterna av de nya utläppsminskningsåtgärderna inom trafik- och transportsektorn 1,17-1,53 megaton CO2 (Bild: LVM)
Effekterna av de nya utläppsminskningsåtgärderna inom trafik- och transportsektorn 1,17-1,53 megaton CO2 (Bild: LVM)

Det är möjligt att uppnå det nationella målet om att halvera växthusgasutsläppen från trafik och transporter före 2030. För att målet ska nås krävs det att stöden och incitamenten i färdplanen för fossilfria transporter realiseras fullt ut och att utsläppsminskningspotentialen inom olika sektorer förverkligas som väntat. Dessutom behövs det EU-åtgärder och en högre distributionsskyldighet i fråga om förnybara bränslen.

- Vi lever under en övergångsperiod mot en klimatvänligare trafik. Nu är det sanningens ögonblick, för det behövs också pengar, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- För att klimatmålen för trafik- och transportsektorn ska uppnås måste man fästa uppmärksamhet vid tre saker. För det första måste den statliga finansieringen höjas till den nivå som man avtalat om i färdplanen för fossilfria transporter, så att alla stöd och incitament kan verkställas. För det andra bör EU-kommissionens förslag om strängare utsläppsgränser för biltillverkarna och om en utsläppshandel för vägtrafiken som gäller alla medlemsstater genomföras. Finland deltar aktivt i beredningen av EU-lagstiftningen, säger minister Harakka.

- Som tredje sak överväger man en höjning av distributionsskyldigheten för förnybara bränslen på en nivå som motsvarar ökningen av biogasproduktionen 2030, fortsätter Harakka.

Metoderna för att halvera utsläppen från trafiken har preciserats

Regeringen fattade i maj 2021 ett principbeslut om metoder för att minska utsläppen från trafiken, det vill säga om en färdplan för fossilfria transporter. Syftet med färdplanen för fossilfria transporter är att halvera utsläppen från den inhemska trafiken fram till 2030 jämfört med 2005, och att nå nollutsläpp fram till 2045.

År 2005 var koldioxidutsläppen från vägtrafiken sammanlagt cirka 12,5 megaton vilket innebär att utsläppen ska ligga på cirka 6,25 megaton 2030. När man beaktar den utsläppsminskning som redan skett samt de åtgärder som redan vidtagits och utsläppsprognosen, behövs det nya åtgärder på cirka 1,25 megaton för att halvera utsläppen.

De åtgärder enligt färdplanen för fossilfria transporter som regeringen godkänt för att halvera utsläppen fram till 2030 är uppdelade i tre helheter som ska minska koldioxidutsläppen med sammanlagt 1,17-1,53 megaton.

Åtgärderna i första fasen av färdplanen, dvs. stöd och incitament

Den första fasen omfattar 20 stöd, incitament och andra åtgärder, såsom stöd för anskaffning av el- och gasdrivna fordon och stöd för byggande av infrastruktur för distribution samt stöd för gångtrafik, cykling och kollektivtrafik. Åtgärderna i den första fasen minskar koldioxidutsläppen från trafiken med cirka 0,41-0,51 megaton.

För att hela den första fasen ska bli verklighet krävs det att finansieringen av åtgärderna höjs till den nivå som anges i färdplanen för fossilfria transporter. Kostnaderna för den första fasen hänför sig i huvudsak till åren 2022-2026. Åren 2022-2024 uppgår behovet av nya stöd årligen till ca 96 miljoner euro, men i statsbudgeten för 2022 har det reserverats endast cirka 33 miljoner euro för finansiering.

Åtgärderna i andra fasen av färdplanen

I fråga om den andra fasen har man utrett effekterna av en höjning av distributionsskyldigheten för förnybara bränslen samt effekterna av distansarbete, nya transporttjänster och kombinerade transporter inom godstrafiken.

En höjning av distributionsskyldigheten för biodrivmedel med fyra procentenheter till 34 procent skulle medföra en utsläppsminskning på cirka 0,3-0,4 miljoner ton inom trafik-och transportsektorn. Höjningen kunde genomföras helt eller till största delen med biogas, om man år 2030 kunde få tillgång till biogas till en mängd som motsvarar cirka 2,5 terawattimmar. En höjning av åtagandenivån till 34 procent skulle höja bränslepriset, men endast måttligt jämfört med den prisstegring som redan nu är att vänta på grund av utvecklingen av världsmarknadspriserna och den rådande distributionsskyldigheten.

Genom distansarbete och nya trafiktjänster kan koldioxidutsläppen 2030 minskas med sammanlagt cirka 0,14-0,2 megaton. Huruvida potentialen förverkligas beror i hög grad på företagens och enskilda människors val.

Utsläppshandel inom vägtrafiken i hela EU

Europeiska kommissionen lade i juli 2021 fram ett förslag till EU:s klimatpaket, det vill säga 55 %-paketet. Det innehåller ett stort antal initiativ som gäller trafik-och transportsektorn. Kommissionen har bland annat föreslagit att gränsvärdena för koldioxidutsläpp från personbilar och paketbilar ska skärpas och att infrastrukturen för distribution av alternativa bränslen inom transportsektorn ska utvecklas.

Kommissionen lade också fram ett förslag till ett nytt utsläppshandelssystem. Den nya utsläppshandeln ska vara ett separat system från den nuvarande utsläppshandeln och omfatta fossila bränslen för vägtransporter och den individuella uppvärmningen av byggnader.

Enligt Teknologiska forskningscentralen VTT:s uppskattning kommer EU:s utsläppshandel att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter i Finland med cirka 0,3-0,4 megaton 2030. Även skärpta CO2-gränsvärden för biltillverkare kommer att minska utsläppen avsevärt. Den sistnämnda utsläppsminskningen ingår redan i den första fasen av färdplanen.

Kommissionen har också föreslagit att EU:s energiskattedirektiv ska ändras, men detta har inte beaktats i beräkningarna. Förslaget skulle förutsätta en harmonisering av beskattningen av bland annat motorbensin och dieselolja som används som trafikbränslen. För att förslaget ska kunna genomföras krävs ett enhälligt beslut av EU:s medlemsstater.

Vad händer härnäst?

I mars 2022 gör regeringen en helhetsbedömning av hur tillräckliga åtgärderna inom trafik- och transportsektorn och hela ansvarsfördelningssektorn är i enlighet med budgetmanglingens klimatriktlinjer.

Riktlinjer för åtgärder inom trafik- och transportsektorn finns också i den klimatpolitiska plan på medellång sikt som för närvarande bereds under ledning av miljöministeriet.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, minister Harakkas specialmedarbetare, tfn 050 372 7062, johanna.juselius(a)gov.fi

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)gov.fi, Twitter @PaiviAntikainen