Tillsynsavgiften för flygtrafik stiger

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2011 12.06 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Det finns planer på att höja tillsynsavgiften för flygtrafik från 1,00 euro till 1,20 euro. En höjning behövs eftersom de nuvarande intäkterna från tillsynsavgiften inte täcker de kostnader som uppkommer av tillsynsuppgifterna.

Regeringen slog fast innehållet i en regeringsproposition som gäller tillsynsavgiften den 5 oktober 2011.

Tillsynsavgiften tas ut för varje flygpassagerare som fyllt två år och som reser med kommersiell lufttransport. Trafiksäkerhetsverket (Trafi) tar ut tillsynsavgiften av flygplatsoperatören (Finavia Abp). Avgiften tas ut endast om det belopp som flygplatsens passagerarantal genererar är minst 20 000 euro.

För Finavia som upprätthåller nästan hela flygplatsnätet i Finland leder avgiftshöjningen till att den årliga avgift som bolaget betalar stiger med 2 635 000 euro.

När grunderna för avgiften för 2012 fastställdes utgick man från att antalet flygpassagerare ökar med ungefär tio procent. Om den föreslagna höjningen blir verklighet uppskattas statens intäkter öka till ca 10,5 miljoner euro.

Tillsynsavgiften för flygtrafiken används för att finansiera sådana luftfartsmyndighetens (Trafi) uppgifter som inte finansieras ur statsbudgeten eller som i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten inte kan finansieras i form av prestationsavgifter. Till sådana uppgifter hör bland annat rampinspektioner av luftfartyg, behandling av avvikelseobservationer och tillsynsuppgifter med anknytning tillpassagerarnas rättigheter.

Ytterligare information:
Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 09 160 28367, 040 580 0894