Temporär lag om skrotningspremie för personbilar på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2020 13.20 | Publicerad på svenska 16.10.2020 kl. 11.42
Pressmeddelande
Instrumentbräda av en gammal bil (Foto: Shutterstock)
Instrumentbräda av en gammal bil (Foto: Shutterstock)

Regeringens proposition med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar har sänts på remiss. Enligt propositionen kan skrotningspremie beviljas privatpersoner för att ersätta en gammal skrotningsfärdig bil med en ny bil, en elassisterad cykel eller en kollektivtrafikbiljett. Totalt 8 miljoner euro reserveras för skrotningspremien.

Stöd för anskaffning av en utsläppssnålare bil, en elcykel eller en kollektivtrafikbiljett

Ett villkor för att få skrotningspremie föreslås vara att en ny personbil, en ny elassisterad cykel eller en kollektivtrafikbiljett skaffas i stället för den gamla skrotade bilen. Den bil som skrotas ska vara över 10 år gammal och man ska få ett intyg över skrotningen. Den nya personbil som skaffas i stället ska vara en gasbil, en renodlad elbil, en laddhybridbil vars utsläpp inte överstiger 95 gram per kilometer eller någon annan bil vars koldioxidutsläpp är högst 95 gram per kilometer. Utsläppsbegränsningen gäller alltså laddhybridbilar samt andra bilar än gasbilar eller renodlade elbilar.* Alternativt kan skrotningspremien också användas för anskaffning av en ny elassisterad cykel eller en kollektivtrafikbiljett.

I propositionen föreslås det att staten ska betala en skrotningspremie på 1 000-2 000 euro beroende på drivkraften i den bil som anskaffas och högst 1 000 euro för anskaffning av en kollektivtrafikbiljett eller en elassisterad cykel. Skrotningspremie kan man få endast en gång under en stödperiod och den beviljas endast privatpersoner.

Genom skrotningspremien minskar utsläppen och bilbeståndet förnyas

- Skrotningspremien är den första åtgärden i färdplanen för fossilfria transporter. Premien bidrar till målen för utsläppsminskning, när den stöder anskaffningen av utsläppssnåla fordon eller övergången till att använda elcykel eller kollektivtrafik, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Genom att bevilja skrotningspremie också för anskaffning av elassisterade cyklar eller kollektivtrafikbiljetter främjas cykling och användning av kollektivtrafik. Enligt undersökningar leder elassisterad cykling till att cykelfärderna blir längre i snitt och till att de ersätter bilresor.

Ett av syftena med propositionen är också att påskynda försäljningen av nya bilar och öka andelen alternativa drivkrafter. I september utgjorde andelen el- och laddhybridbilar redan en fjärdedel av de första registreringarna.

- Syftet med att ta i bruk skrotningspremien är att stimulera ekonomin för att klara av de svårigheter som covid-19-epidemin orsakar. Särskilt försäljningen av nya bilar har mattas av i år, konstaterar minister Harakka.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för propositionsutkastet går ut den 19 oktober 2020. Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på webben på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected]. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Lagen avses träda i kraft vid utgången av 2020 och gälla till utgången av 2021. Skrotningspremie ska sökas före den 31 augusti 2021. Det föreslås att Transport- och kommunikationsverket Traficom ska ansvara för beviljandet av stödet.

Ytterligare information

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101

Eleonoora Eilittä, konsultativ tjänsteman, tfn 050 309 9189

*Pressmeddelandet har korrigerats 16.10 kl. 11.30. Meningarna "Den nya personbil som skaffas i stället ska vara en gasbil, en renodlad elbil, en laddhybridbil eller någon annan bil vars koldioxidutsläpp är högst 95 gram per kilometer. Utsläppsbegränsningen gäller också laddhybridbilar" har ersatts med "Den nya personbil som skaffas i stället ska vara en gasbil, en renodlad elbil, en laddhybridbil vars utsläpp inte överstiger 95 gram per kilometer eller någon annan bil vars koldioxidutsläpp är högst 95 gram per kilometer. Utsläppsbegränsningen gäller alltså laddhybridbilar samt andra bilar än gasbilar eller renodlade elbilar".