Tema för forum för fossilfria transporter var distributionsinfrastruktur – el, gas och väte för transporter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2021 14.05 | Publicerad på svenska 26.11.2021 kl. 9.51
Pressmeddelande
En gasbil. (Bild: Katri Lehtola, Keksi/LVM)
En gasbil. (Bild: Katri Lehtola, Keksi/LVM)

Kommunikationsministeriet ordnade ett rundabordsmöte den 15 november 2021. Vid forumet hördes intressentgruppernas synpunkter på utvecklingen av distributionskanalerna för alternativa bränslen inom vägtrafiken och på nyttan av väte som drivkraft. Vid diskussionen gick man också in på de krav på utveckling av distributionsinfrastrukturen som den under beredning varande EU-regleringen förutsätter. Distributions- och laddningsinfrastrukturen spelar en avgörande roll för att användningen av utsläppssnåla alternativa bränslen ska bli utbredd.

I färdplanen för fossilfria transporter, som regeringen fattade ett principbeslut om i maj 2021, har man sammanställt metoder för att minska växthusgasutsläppen från vägtrafiken. Syftet är att senast 2030 halvera utsläppen från trafiken och transporterna jämfört med nivån 2005 och att uppnå en fossilfri trafik senast 2045. Vägtrafiken står för 95 procent av utsläppen från den nationella trafik- och transportsektorn.

Färdplanen för fossilfria transporter innehåller ambitiösa mål, såsom 700 000 eldrivna bilar och 130 000 gasdrivna personbilar år 2030.

- Vi befinner oss i ett övergångsskede när det gäller en fossilfri trafik- och transportsektor. För att en ändring ska vara möjlig måste antalet distributionskanaler för alternativa bränslen och deras läge motsvara utvecklingen av antalet fordon, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Användningen av väte i trafiken i Finland har inte framskridit på marknadsvillkor. Biltillverkarna i Europa satsar dock hårt på väte. Åren 2021-2025 väntas flera lastbilsmodeller som använder väte komma ut på marknaden.

- Väte är en mycket intressant framtida drivkraft, även om det tills vidare finns för få erfarenheter av att använda väte i trafik- och transportsektorn. Finland har en stor potential att utvecklas till en föregångare inom väteekonomi, bedömer minister Harakka.

EU främjar distributionskanaler för alternativa bränslen

Europeiska kommissionen vill utveckla en distributionsinfrastruktur för alternativa bränslen i hela EU, vilket stöder målen i färdplanen för fossilfria transporter. I EU:s klimatpaket av den 14 juli 2021, det vill säga 55 %-paketet, föreslog kommissionen en ännu mer ambitiös bindande reglering som ska tillämpas direkt i medlemsstaterna. Förslaget till förordning om infrastruktur för alternativa bränslen gäller alla transportslag (Proposal for a Regulation on the deployment of alternative fuels infrastructure, det vill säga det s.k. AFIR-förslaget).

Kraven kommer att skärpas betydligt i och med denna EU:s nya distributionsinfrastrukturförordning. Enligt det nya förslaget ska det före 2025 längs TEN-T-stomnätet till exempel finnas elladdningsstationer för både personbilar och tunga fordon minst var 60:e kilometer. Kommissionen föreslår dessutom att det längs TEN-T-stomnätet och det övergripande nätet ska finns tankstationer för väte på 150 kilometers mellanrum före utgången av 2030.

- AFIR-förslaget kommer under de kommande åren att förutsätta betydande satsningar på utveckling av laddningsinfrastruktur. Det har varit glädjande att se hur många aktörer i Finland som under den senaste tiden aktivt har börjat bygga upp laddningsinfrastruktur för elbilar. Som en del av färdplanen för fossilfria transporter stöder staten byggandet av infrastruktur för distribution och laddning, fortsätter minister Harakka.

Statsrådet understöder att EU ställer upp gemensamma ambitiösa mål för distributionsinfrastruktur för alternativa bränslen. Det är viktigt att man kan använda elbil överallt, oberoende av boningsort eller resrutt. När det gäller tunga fordon kan det behövas nationell flexibilitet i glesbygdsområden med långa avstånd och liten trafikering. Vad gäller kraven på vätestationer går man varsamt fram, eftersom det ännu inte finns efterfrågan på trafikväte i Finland. Behandlingen av EU:s klimatpaket har inletts under hösten 2021 i rådets arbetsgrupper.

Företrädare för följande instanser var inbjudna till rundabordssamtalet: EnSTO Group, Gasum, Kempower, Kesko, Liikennevirta, Neste, Recharge Finland, SOK-koncernen och Woikoski samt Bilimportörerna och industrin rf, Climate Leadership Coalition, handelshögskolan LUT-kauppakorkeakoulu, Teknologiska forskningscentralen VTT och arbets- och näringsministeriet.

Vad händer härnäst?

Genomförandet av vägkartan för fossilfria transporter i tre faser pågår. I färdplanens tredje fas, dvs. sista fasen, bedöms om det utöver de åtgärder och EU-initiativ som fastställts i färdplanen behövs ytterligare nationella åtgärder. I enlighet med de beslut som fattades vid budgetmanglingen hösten 2021 fattas beslut om ytterligare åtgärder inom hela ansvarsfördelningssektorn våren 2022. Behandlingen av AFIR-förslaget fortsätter i rådets arbetsgrupp.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, kommunikationsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 342 141, [email protected]

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, [email protected]

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, [email protected]