Teleföretagen och staten påskyndar byggandet av supersnabba bredbandsförbindelser genom ett åtagande

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2020 14.00 | Publicerad på svenska 17.11.2020 kl. 15.57
Pressmeddelande
Foto: KM/Shutterstock
Foto: KM/Shutterstock

Kommunikationsministeriet, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry och teleföretagen DNA Abp, Elisa Abp och Telia Finland Abp ingick den 12 november 2020 ett åtagande om att förbättra bredbandsförbindelserna. Målet är att säkerställa tillgången till bredbandsförbindelser av hög kvalitet även i framtiden och att stärka Finlands ställning som ett ledande land i fråga om kommunikationsförbindelser.

Enligt åtagandet ska de supersnabba bredbandsförbindelser som ett modernt samhälle förutsätter vara tillgängliga för alla i hela Finland oberoende av tid och plats.

- Finland är en föregångare när det gäller mobila förbindelser och coronapandemin har synliggjort betydelsen av digital infrastruktur. Nu är vårt gemensamma mål att se till att vi står i främsta ledet för utvecklingen även i framtiden. Supersnabba och funktionssäkra kommunikationsförbindelser ökar livskraften i olika områden och främjar jämställdheten, säger kommunikationsminister Timo Harakka. 

Tillgången till kommunikationsnät är på en god nivå i Finland. Det finns dock en stor regional och lokal variation i tillgången till supersnabbt bredband i Finland, som också beror på vilken efterfrågan det finns på snabba förbindelser. Enligt regeringsprogrammet borde alla hushåll år 2025 ha tillgång till förbindelser på minst 100 Mbit/s.

- Det är viktigt att tillstånds- och byggvillkoren för näten är så enhetliga och smidiga som möjligt på olika håll i Finland för att en av regionernas attraktionsfaktorer, dvs. supersnabba kommunikationsnät, snabbt ska kunna åstadkommas i hela landet, påpekar FiCom:s verkställande direktör Elina Ussa.

Enligt åtagandet ska snabba förbindelser i första hand byggas på marknadsvillkor och i andra hand med hjälp av offentligt understöd. Utgångspunkten är teknikneutralitet, dvs. utvecklingen av fasta och trådlösa förbindelser ska ske parallellt. Kommunikationsministeriet har som mål att finansieringen via EU:s återhämtningsinstrument (Recovery and Resilience Facility, RRF) ska riktas till avancerade kommunikationsförbindelser. Med tanke på återhämtningseffektiviteten är det dock viktigt att medlen för återhämtning inte åsidosätter kommersiella investeringar och inverkar negativt på den mycket konkurrensutsatta kommunikationsmarknaden.

Teleföretagen förbinder sig att utveckla den digitala infrastrukturen på följande sätt:

1. Alla hushåll i Finland, i städer och glesbygdsområden ska ha tillgång till en supersnabb bredbandsuppkoppling som möjliggör en tillräckligt snabb uppladdnings- och sändningshastighet, för att en omfattande och likvärdig digitalisering av samhället ska kunna möjliggöras. Samtidigt förbättras tillgången till bredbandsabbonemang för fritidsbostäder och deras kapacitet.

2. Tillsammans med Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket utreder teleföretagen hur kommunikationsnäten bör utvecklas för intelligent trafik.

Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket samt teleföretagen kontrollerar årligen hur målen har uppnåtts.

Ytterligare information:

Intervjuförfrågningar i fråga om minister Timo Harakka, Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187, susanna.niinivaara(a)lvm.fi

Maija Ahokas, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 040 031 6178, maija.ahokas(a)lvm.fi, Twitter @mmaija

Elina Ussa, verkställande direktör, FiCom ry, tfn 045 269 7711, elina.ussa(a)ficom.fi, Twitter @ElinaUssa