Tekniska ändringar i centrala författningar inom transportsektorn

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2019 11.35
Pressmeddelande
Bil på väg i Lappland på vintern (Bild: Shutterstock)
Bil på väg i Lappland på vintern (Bild: Shutterstock)

Lagen om trafiksystem och landsvägar och vissa lagar som har samband med den ändras. Lagändringarna görs i syfte att precisera och uppdatera bestämmelserna. Det är fråga om ett så kallat korrigeringspaket, där ändringarna är huvudsakligen tekniska och gäller närmast hänvisningar till ändrade författningar.

Republikens president stadfäste den 30 december 2019 ändringarna av lagen om trafiksystem och landsvägar och de lagar som har samband med den. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020. Lagen om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt lagen om ändring av banlagen träder dock i kraft först den 1 februari 2020.

I och med lagändringarna kommer kungörelser om planer som gäller järnvägar och landsvägar i första hand att publiceras på trafikmyndighetens webbplats. Uppgifter om kungörelsen ska dessutom lämnas direkt till ägarna och innehavarna av de fastigheter som berörs av sådana direkta konsekvenser som anges särskilt i lag.

I lagen om transportservice återinförs behörighet för Ålands landskapsregering och Statens ämbetsverk på Åland. Transport- och kommunikationsverket Traficom ges behörighet att bevilja transporttillstånd för internationell trafik. Dessutom ansvarar Traficom i fortsättningen för den nationella samordningen av och samarbetet kring ärenden som gäller enskilda vägar och för fördelningen av understöden för offentlig persontrafik och enskilda vägar mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Lagen om flyttning av fordon utfärdas på nytt. Lagens sakinnehåll och myndighetsansvar förblir i huvudsak oförändrade, men anteckningarna förtydligas. Samtidigt görs vissa ändringar som beror på att den gamla lagen om offentliga kungörelser upphävs den 1 januari 2020.

I lagen om enskilda vägar och domstolslagen görs ändringar som gör det möjligt för jordrättsingenjörer att delta i beredningen och avgörandet av sådana ärenden som gäller klander av väglagets beslut som ska behandlas i tingsrätten.

I samband med godkännandet av lagpaketet förutsatte riksdagen att statsrådet utan dröjsmål bedömer och ser över bestämmelserna om rätt att begära omprövning och anföra besvär i fråga om beslut om körförbud. Riksdagens uttalande kommer att behandlas i samband med ändringen av vägtrafiklagen våren 2020.

Bakgrunden till lagändringarna är att en del av de tekniska ändringarna fanns med i de lagförslag om landskapsreformen som förföll. En annan orsak är att de bestämmelser som utfärdades under den förra valperioden trädde i kraft vid olika tidpunkter, vilket gjorde att laghänvisningarna inte kunde beaktas.

Mer information:

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 342 367