Svaveldirektivet träder i kraft i början av 2015

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2014 13.20 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Bestämmelserna om svaveloxidutsläpp från fartyg skärps i början av 2015. Regeringen lämnade den 12 juni en proposition om sättande i kraft av de nya bestämmelser om luftvård som Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har antagit och de lagändringar som EU:s svaveldirektiv förutsätter.

Avsikten med de nya reglerna är att höja luftkvaliteten, särskilt i kustområden, och att stärka skyddet av den marina miljön.

På kontrollområden för svaveloxidutsläpp på Östersjön, Nordsjön och Nordamerikas havsområde sjunker gränsvärdet för svavelhalten i fartygsbränslen till 0,1 viktprocent den 1 januari 2015.

För att uppfylla de nya kraven om svaveldioxidutsläpp kan fartygen använda lågsvavligt bränsle, installera svavelskrubbers eller övergå till att använda alternativa bränslen, såsom flytande naturgas (LNG).

Trafiksäkerhetsverket Trafi, gränsbevakningsväsendet och polisen svarar för tillsynen av utsläppen från fartyg. Tillsynen utförs i nära internationellt samarbete särskilt med kuststaterna i Östersjöområdet, Nordsjön och Engelska kanalen. Inom EU övervakas svavelutsläppen i samband med de inspektioner av sjösäkerhet som hamnstaterna utför, det vill säga hamnstatskontroller.

Enligt svaveldirektivet ska sanktionerna för överträdelser av direktivet vara effektiva, proportionella och avskräckande. I regeringspropositionen finns det dock påföljder som är påtagligare än böter och övriga straff. Detta beror till exempel på att prisskillnaden mellan bränslen med låg och hög svavelhalt kan anses utgöra ekonomisk vinning av ett brott, vilken kan dömas förverkad till staten. Även ett rederi kan dömas till förverkande av vinningen.

Exakta siffror om kostnadseffekterna av svavelbestämmelserna fås inte förrän bestämmelserna har trätt i kraft och då det blir klart till vilket pris bränslen med låg svavelhalt saluförs.

På basis av en undersökning av kostnadseffekterna av svavelregleringen som Trafi gjorde 2013 ökar kostnaderna för den fartygstrafik som riktas till Finland med ca 460 miljoner euro/år om man använder enbart lågsvavligt bränsle och ca 120 miljoner euro/år om man installerar svavelskrubbers.

Regeringen har redan fattat beslut om ett flertal åtgärder för att minska effekterna av de kostnader som svavelregleringen medför i Finland. En del av åtgärderna berör sjöfarten direkt, andra indirekt.

Farledsavgifterna kommer att halveras och banskatten för godstrafik slopas för 2015-2017. Samfundsskatten sänktes från 24,5 procent till 20 procent i början av 2014. Vidare har giltighetstiden för regionala transportstöd förlängts och det finns planer på att fortsätta tillämpningen av transportstödet till slutet av 2017. Dessutom har Kommunikationsministeriet beviljat stöd för anskaffningen av svavelskrubbers 2013 och 2014.


Ytterligare information

Lolan Eriksson, regeringsråd, tfn 0295 34 2493
Silja Ruokola, chef för enheten för säkerhet och miljö på transportområdet, tfn 0295 34 2367