Svag lösning från IMO för att minska växthusgasutsläppen från sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2021 18.06 | Publicerad på svenska 5.7.2021 kl. 15.35
Pressmeddelande
Fraktfartyg på Östersjön (Foto: Alex Marakhovets/Shutterstock)
Fraktfartyg på Östersjön (Foto: Alex Marakhovets/Shutterstock)

Vid sessionen för Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön godkändes en global metod för minskning av utsläppen på kort sikt. Beslutet räcker inte till för tydligt minska utsläppen i enlighet med IMO:s mål. Vid sessionen, som avslutades den 17 juni, motsatte sig Finland och de övriga EU-medlemsländerna den otillräckliga minskningsnivån på koldioxidintensiteten.

Inom IMO (International Maritime Organization) beslutade man 2018 att koldioxidintensiteten inom den internationella sjöfarten ska minskas med minst 40 procent mellan 2008 och 2030. Vid sessionen i IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Committee, MEPC) hade staterna olika åsikter om huruvida det återstående minskningsbehovet för perioden 2019-2030 är 10 eller 21,5 procent.

Vid mötet fattades beslut om en metod som syftar till att minska koldioxidintensiteten inom sjöfarten med 11 procent mellan åren 2019 och 2026. Beslutet om perioden 2027-2030 sköts upp till en senare tidpunkt. Finland och EU-medlemsstaterna understödde det vetenskapligt mer motiverade alternativet, dvs. minst 21,5 procent mellan 2019-2030, eftersom man med hjälp av det säkerligen skulle ha uppnått utsläppsminskningsmålet för 2030. EU:s 27 medlemsstater röstades ner när beslutet fattades vid IMO:s session för 174 medlemsstater.

- Det är sorgligt att IMO inte uppnådde något mer ambitiöst resultat och att det inte är säkert att målen nås. Beslutet ger inte sjöfartsaktörerna tillräckligt starka signaler om hur brådskande klimatåtgärderna är. Nu ökar trycket på Europeiska unionens egna omfattande utsläppsminskningsåtgärder, bedömer kommunikationsminister Timo Harakka.

Koldioxidintensitet innebär koldioxidutsläpp i förhållande till utfört transportarbete. Även om man nu försöker minska koldioxidintensiteten genom lagstiftning, kan de absoluta utsläppen från sjöfarten minska, förbli oförändrade eller till och med öka. Slutresultatet beror på antalet sjötransporter. Fram till 2026 fastställs årliga minskningsnivåer för koldioxidintensiteten för åren 2027-2030.

Beslut om undantag som gäller vintersjöfarten fattas senare

Vid sessionen föreslog Finland att isförstärkta fartygs trafikering i is ska lämnas utanför koldioxidintensitetensregleringen. På detta sätt skulle regleringen inte medföra någon ytterligare påfrestning för Finlands konkurrenskraft på grund av vintersjöfarten. Detta undantag togs inte med i regleringen.

Förhandlingar om beaktandet av isförstärkta fartyg och om andra undantag som föreslagits vid sessionen förs härnäst när man avtalar om reglementen, vilket kommer att precisera regleringen. Finland fortsätter sitt påverkansarbete för att säkerställa att vintersjöfartens särdrag beaktas.

- Vi fortsätter påverkansarbetet inom IMO för att vintersjöfartens särdrag ska beaktas i regleringen av utsläppen. Detta är vårt viktigaste mål för att trygga jämlika verksamhetsförutsättningar för fartygstrafiken och Finlands konkurrenskraft inom den internationella sjöfarten, betonar minister Harakka.

Distansmötena har lett till långsammare beslutsfattande

Vid denna session nåddes ingen enighet om förslaget från några stater och rederibranschen om att samla in bränsleavgifter till den internationella fonden för forskning och utveckling. Diskussionen om förslaget fortsätter vid nästa kommittésession i november.

Likaså fortsätter diskussionen om marknadsbaserade metoder och andra metoder på medellång och lång sikt på arbetsgruppsnivå och vid kommitténs session i november. Finland understöder en global metod för minskning av utsläppen på marknadsvillkor, det vill säga till exempel utveckling av prissättningen av kolinnehållet i bränslen och ibruktagande så snart som möjligt.

Till höstens möte senareläggs också diskussionerna om till exempel avgasreningssystem, livscykelutsläpp från bränslen och minskningen av plastavfall som slängs i havet från fartyg. Dagarna då IMO:s distansmöten hålls är kortare än vanligt för att man ska kunna delta i mötet runt om i världen utan att vaka hela natten.

I sessionen den 10-17 juni 2021 deltar företrädare för kommunikationsministeriet, miljöministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Meteorologiska institutet och Ålands landskapsregering.

Vad händer härnäst?

Inom IMO inleds vid novembersessionen för kommittén för skydd av den marina miljön en diskussion om utsläppsminskningsmetoder på medellång och lång sikt, såsom metoder på marknadsvillkor. Deras utsläppsminskningseffekt är sannolikt mycket större än den kortsiktiga metod som nu är fastställd. Finland föreslog nya arbetsarrangemang för att effektivisera arbetet inom IMO. De fick ett gott mottagande och beslut om dem torde fattas vid nästa session för kommittén för skydd av den marina miljön i november 2021.

Europeiska kommissionen har fastställt att EU:s utsläppshandel ska utvidgas till att omfatta sjöfarten. Avsikten är att förslaget ska lämnas den 14 juli 2021 som en del av kommissionens klimatpaket Fit for 55. Det finns ännu inga uppgifter om hur den europeiska handeln med utsläppsrätter för sjöfarten ska genomföras.

Ytterligare information:

Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 050 476 0401, eero.hokkanen(at)lvm.fi, Twitter @eerohokkanen

Anita Mäkinen, ledande sakkunnig, Transport- och kommunikationsverket, tfn 040 162 4592, anita.makinen(at)traficom.fi, Twitter @AnitaMakinen