Striktare bestämmelser för tillsyn över utländska fartyg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2010 13.51 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.23
Pressmeddelande

Systemet för inspektion av utländska fartyg ändras. I fortsättningen ska inspektionerna i första hand rikta sig på fartyg som är förbundna med en stor säkerhetsrisk. Även fartygsinspektionssystemet och påföljderna vid förseelser ska göras effektivare. Exempelvis fartyg som upprepade gånger bryter mot reglerna kan bestående hindras att gå i hamn i EU och i länder som undertecknat samförståndsavtalet från Paris.

Målsättningen med ett strängare inspektionssystem är att minska trafikeringen med fartyg i dåligt skick på EU:s vatten. På så sätt minskar den risk fartygen förorsakar både trafiken till sjöss och havsmiljön. Det nya inspektionssystemet gynnar också de bolag som har sett till att deras fartyg uppfyller de internationella ålägganden som ställs på dem.

Med propositionen verkställs direktivet om hamnstatskontroll av fartyg. Direktivet är en del av Europeiska unionens så kallade tredje sjösäkerhetspaket.

Regeringen föreslog att lagen ska stadfästas torsdagen den 16 december 2010. Republikens president kommer att stadfästa lagen fredagen den 17 december 2010. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011.

Ytterligare information:
Regeringsrådet Anna Sotaniemi, tfn 09 160 28491 och 040 572 0166