Stöd till bemanningskostnaderna på lastfartyg som i inhemsk kustsjöfart utsätts för internationell konkurrens

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2008 13.31 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

Stödet till bemanningskostnaderna inom sjöfarten ska utvidgas till att omfatta vissa lastfartyg i inhemsk kustsjöfart samt bogserbåtar och skjutbogserare. Dessutom ändras stödet till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg i utrikestrafik så att det till alla delar är likadant som stödet till lastfartygen.

Regeringen föreslog den 2 oktober att de ifrågavarande lagarna ändras. Avsikten är att lagarna träder i kraft efter det Europeiska kommissionen har godkänt stödet.

Utvidgningen av stödet gäller sådan cabotagetrafik på Finlands vatten, mellan öar och kusten samt mellan kusthamnar, som är utsatt för internationell konkurrens. Sådana fartyg skulle kunna bli delaktiga av stödet som under minst hälften av sin verksamma tid endera är i utrikestrafik eller i inhemsk kustsjöfart som är utsatt för internationell konkurrens. Enligt förslaget betalas stödet inte till passagerarfartyg i inhemsk kustsjöfart.

En förutsättning för stödet är att lastfartygen har ett bruttotonnage på minst 500 och bogserare samt skjutbogserare ett bruttotonnage på minst 300. Dessutom bör fartygen vara besiktigade för trafik åtminstone på Östersjön eller för mer krävande förhållanden.

Med hjälp av stödet strävar man att trygga konkurrenskraften för lastfartyg som trafikerar till Åland och till finländska kusthamnar. Trafiken med lastfartyg och bogserbåtar är utsatt för konkurrens i synnerhet från fartyg under estnisk och svensk flagg. I trafiken med tankfartyg mellan inhemska hamnar ökas konkurrensen av fartyg som seglar under svensk, norsk och vissa andra länders flagg.

Stödet till bemanningskostnaderna på passagerarfartyg i utrikestrafik blir enligt förslaget likadant som det nuvarande stödet på lastfartyg. Passagerarfartygen skulle som stöd ersättas för den källskatt som gäller begränsat skattepliktiga och för den socialskyddsavgift som arbetsgivaren betalar. Genom ändringen vill man bland annat göra det möjligt att på passagerarfartygen anställa personer bosatta på annat håll än i Finland.

Förutom de nämnda förändringarna ska också stödet för byte av manskap utvidgas från det nuvarande. Regeringen föreslår att ersättning ska betalas för de resekostnader mellan fartyget och Finland, eller ett annat EU-land eller ett EES-land, som förorsakas av byte av manskap enligt systemet för skiftesarbete och som görs utanför Finland.


Ytterligare information
sjöfartsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491, 040 572 0166