Statsrådet understöder kommissionens förslag till förordning om EU-typgodkännande och marknadskontroll av mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2023 16.36 | Publicerad på svenska 19.7.2023 kl. 14.16
Pressmeddelande
Kaivinkone ja valokuitukaapelirulla aurinkoisessa maalaismaisemassa. Kuidun asentaminen käynnissä.
Bild: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM

Statsrådet lämnade den 17 maj 2023 en U-skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till förordning om EU-typgodkännande och marknadskontroll av mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg. Statsrådet understöder den föreslagna förordningens syfte att stärka EU:s inre marknad för mobila maskiner och samtidigt säkerställa en hög trafiksäkerhetsnivå.

Europeiska kommissionen publicerade den 30 mars 2023 ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om EU-typgodkännande och marknadskontroll av mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg. Syftet med förslaget är att skapa harmoniserade regler på EU-nivå för godkännande av mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg. Mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg utgör en stor grupp självgående maskiner som ibland också används inom vägtrafiken även om maskinerna i huvudsak används för något visst syfte, såsom byggande, jordbruk, kommunala arbetsuppdrag eller hantering av olika material. Enligt kommissionen är mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg bland de sista fordonskategorierna som inte har något harmoniserat typgodkännandesystem.

Genom förslaget till förordning fastställs tekniska säkerhetskrav för vägtrafikanvändning av mobila maskiner som ska sättas på marknaden samt administrativa bestämmelser om EU-typgodkännande av sådana maskiner. Dessutom fastställs regler och förfaranden för marknadskontroll av mobila maskiner som omfattas av EU-typgodkännande.

Statsrådet understöder kommissionens förslag om harmoniserade regler på EU-nivå för godkännande av mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg. Gemensamma regler skulle underlätta marknadstillträdet och användningen av de mobila maskinerna i olika EU-länder. Dessutom skulle de förbättra trafiksäkerheten eftersom mobila maskiner delvis också används i den övriga trafiken.

Vad händer härnäst?

Regeringen lämnade en U-skrivelse i frågan till riksdagen den 17 maj 2023. U-skrivelsen ska behandlas i stora utskottet, till vilket de berörda fackutskotten yttrar sig.

På EU-nivå behandlas förslaget i Europaparlamentet och rådet. Bestämmelserna i förordningen ska tillämpas 36 månader efter ikraftträdandet, men kraven blir obligatoriska först efter en övergångsperiod på åtta år.

Ytterligare information:

Esa Aaltonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 342 107, [email protected]