Statliga medel till bredbandsprogrammet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2008 13.12 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

Finanspolitiska ministerutskottet förordar att staten deltar i finansieringen av det nationella bredbandsprogrammet. Det offentliga stödets andel är högst 67 procent av investeringarna, så att statens finansieringsandel är högst 33 procent.

Ministerutskottet behandlade vid sitt möte den 25 november finansieringen av bredbandsprogrammet och administrationen av stöden.

Förutsättningen för statlig finansiering är att landskapsförbunden och kommunerna för sin del verkar i enlighet med ministerutskottets riktlinjer och att stödet godkänns av Europeiska kommissionen. Regeringen strävar till att medel från EU:s strukturfonder ska stå till förfogande så att kommunernas andel kan minskas.

Offentlig finansiering används då man inte på kommersiell bas kan nå den eftersträvade nivån för bredbandsprogrammet.

Enligt en undersökning som kommunikationsministeriet låtit göra utvecklas de snabba bredbandsnäten så att de år 2015 kan nås av cirka 95 procent av befolkningen. Behovet av offentligt stöd skulle alltså gälla cirka 4-5 procent av hela befolkningen.


Lindén: Bredbanden blir samhällsomfattande tjänst

I sin aftonskola i september satte regeringen upp målsättningen att bredband med en hastighet av en megabit per sekund bör vara en samhällsomfattande tjänst som till god kvalitet och skäligt pris är tillgänglig för alla överallt i landet. Detta ska vara verkställt före slutet av 2010.

- I politiken för informationssamhället har vi nått en situation där bredbandet på sätt och vis blivit något som kan jämföras med tjänsterna inom basservicen. Därför bör vi garantera att det är tillgängligt för alla, det bör alltså göras till en samhällsomfattande tjänst, konkluderar kommunikationsminister Suvi Lindén.

- Bredbandsförbindelser av hög kvalitet är i dagens informationssamhälle en av grundförutsättningarna för att människorna ska kunna sköta sina dagliga ärenden och för företagsverksamhet överallt i landet. Med de elektroniska tjänsterna växer behovet av förbindelser som är snabbare än de nuvarande.

Regeringen satte i september också upp målsättningen att bredband på minst 100 megabit senast i slutet av 2015 enligt efterfrågan bör finnas inom räckhåll för nästan alla stadigvarande bostäder samt för arbetsplatser inom företag och offentlig förvaltning i hela landet. Avståndet från abonnenten till det allmänna telenätet får vara högst två kilometer.

Lindén anser att man förutom att se till tillgängligheten bör sköta om förbindelsens kvalitet. Om förbindelsen från stomnätet till abonnenten är trådlös bör det snabba bredbandet fungera pålitligt också med mobil teknologi.

Kommunikationsministern påminner också om att bredbandsprojektet inverkar på sysselsättningen både då man bygger nya förbindelser och efter det de tagits i bruk. Det sex år långa byggandet av näten skapar cirka 3000 manår arbete.

Ännu mer än under byggnadsskedet förbättras sysselsättningen av den tillväxtimpuls som investeringen för med sig. Effektivare dataförbindelser ökar efterfrågan på varor och tjänster, vilket å sin sida skapar bestående arbetsplatser, bedömer Lindén.


Årlig satsning på
11 miljoner euro

Staten deltar i finansieringen av bredbandsplanen med 11 miljoner euro årligen under perioden 2010-2015, alltså med sammanlagt 66 miljoner euro. De anslag som behövs läggs till i statens budgetram för kommunikationsministeriet.

Till verksamhetsplanen hör ett försök med frekvensauktion på ett frekvensområde. För det stiftas en särskild lag.

Finanspolitiska ministerutskottet tog ställning också till principerna för administrationen av bredbandsstödet. Landskapsförbunden kommer att ha en central ställning.

Landskapsförbunden ska tillsammans med kommunerna och de telebolag som verkar på området samt med Kommunikationsverket före slutet av oktober 2009 utvärdera hur efterfrågan på snabba förbindelser utvecklas och vilka utvecklingsbehov det allmänna telenätet har. Till den del man bedömer att målsättningen för år 2015 inte kan nås med kommersiella medel ska landskapsförbunden göra upp planer för hur målen kan nås.

Planerna utvärderas av Kommunikationsverket. Statsrådet beslutar om fördelningen av stödet mellan landskapen. Landskapsförbunden gör ett anbudsförfarande till företag eller sammanslutningar av dem och beviljar stödet för kommunernas och EU:s strukturfonders del.

Ytterligare information
specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn (09) 160 28324 eller 0400 500 822
chefen för kommunikationsnätsenheten Juhapekka Ristola, tfn (09) 160 28348 eller 0400 788 530