Statens innehav i Cinia Group Ab förenklas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2017 8.30
Pressmeddelande

Finanspolitiska ministerutskottet beslutade vid sitt möte den 6 juni att Governia Oy:s dotterbolag Cinia Group Ab ska överföras i statens direkta ägo. I samband med detta övertar kommunikationsministeriet ansvaret för ägarstyrningen av Cinia. Cinia Group Ab, ett finländskt företag inom datakommunikation och IKT, ägs av staten, arbetspensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och finansgruppen OP.

Cinia är en teleoperatör som producerar ett stort urval diversifierade expert- och förbindelsetjänster inom datakommunikation. Dessutom tillhandahåller bolaget tjänster för utveckling av it-intensiva system och program. Cinia förvaltar datakommunikationsnät som ägs av bolaget eller av dess kunder. Kunderna hos Cinia är i regel producenter av tjänster som är avgörande för samhället.

Ägarna i Cinia siktar på att företaget ska koncentrera sig på dess nuvarande kärnverksamheter och satsa på att bygga för samhället viktig infrastruktur för datakommunikation. Snabba, säkra och tillförlitliga dataförbindelser med stor överföringskapacitet erbjuder finska företag en effektiv plattform för global affärsverksamhet i realtid. Till den närmaste tidens prioriteter hör att främja kabelprojektet i Nordostpassagen och att, som stöd för det, stärka Finlands stomnät. Meningen är att investeringsprojekten ska genomföras på marknadens villkor.

Finland ligger längs den korta rutten mellan Europa och Asien och tack vare detta är Finland ett viktigt transitoland för datakommunikation. Kabeln i Nordostpassagen gör det möjligt att avsevärt stärka denna position med en ny och snabb dataförbindelse från Asien till Europa. Detta skulle minska de risker som hänför sig till funktionssäkerheten i dataförbindelserna mellan Europa och Asien, vilket är väsentligt bland annat för banker, börshandel och e-handel samt för utvecklingen av sakernas internet, 5G och robotiseringen.

Syftet är att förbättra Finlands internationella konkurrenskraft genom investeringar i datakommunikation och att minska det finländska informationssamhällets sårbarhet. Regeringen har utsett utvecklingen av datakabeln i Nordostpassagen till ett centralt projekt under denna regeringsperiod.

Mer information:

Risto Murto, enhetsdirektör, tfn 040 505 3320