Statens beslut att dra sig ur Malms flygplats är lagliga och slutgiltiga

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2015 11.08 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet

För kommunikationsministeriets del är situationen vid Helsingfors-Malms flygplats slutbehandlad. I enlighet med de beslut som fattades år 2014 avvecklar staten sina verksamheter vid Helsingfors-Malms flygplats före utgången av år 2016.

Kommunikationsministeriet besvarade i januari 2015 justitiekanslersämbetets begäran om utredning gällande beredningen av beslutet om att dra in Helsingfors-Malms flygplats. Enligt ett klagomål som sänts till justitiekanslern skulle statens beslut vid ramförhandlingarna i mars 2014 ha fattats utan adekvat information och beretts på felaktiga grunder. Justitiekanslern konstaterade i september 2015 att statens beslut om att dra sig ur flygplatsområdet inte har fattats med bristfällig eller felaktig information.

Målet har varit att stärka Helsingforsregionens funktion och konkurrenskraft, öka bostadsproduktionen i regionen och förutsättningarna för den. Regeringen beslutade den 3 april 2014 om en plan för den offentliga ekonomin för åren 2015-18. I den drogs riktlinjer upp för att ta flygplatsen i Malm i bruk för bostadsändamål och för att avveckla statens verksamheter på flygplatsområdet så snabbt som möjligt, senast under år 2020.

Ett avtal mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen om att stöda stora infrastrukturprojekt och främja boende godkändes vid statsrådets allmänna sammanträde den 20 november 2014. I avtalet skrevs det in att staten avvecklar sina verksamheter vid Malms flygplats före utgången av år 2016, dock senast före utgången av år 2020, och efter detta återgår området till Helsingfors stads användning.