Statens beslut att dra sig ur Malms flygplats är lagliga och slutgiltiga

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2015 11.00 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

För kommunikationsministeriets del är situationen vid Helsingfors-Malms flygplats slutbehandlad. I enlighet med de beslut som fattades år 2014 avvecklar staten sina verksamheter vid Helsingfors-Malms flygplats före utgången av år 2016.

Kommunikationsministeriet besvarade i januari 2015 justitiekanslersämbetets begäran om utredning gällande beredningen av beslutet om att dra in Helsingfors-Malms flygplats. Enligt ett klagomål som sänts till justitiekanslern skulle statens beslut vid ramförhandlingarna i mars 2014 ha fattats utan adekvat information och beretts på felaktiga grunder. Justitiekanslern konstaterade i september 2015 att statens beslut om att dra sig ur flygplatsområdet inte har fattats med bristfällig eller felaktig information.

Kommunikationsministeriet har rett ut situationen vid Helsingfors-Malms flygplats flera gånger under de senaste åren. Osäkerheten om huruvida verksamheterna vid Helsingfors-Malms flygplats kommer att fortgå eller inte har varit uppe redan länge och diskussion i saken har förts i åratal. Från och med år 2000 har talrika utredningar gjorts om ersättande arrangemang för Helsingfors-Malms flygplats samt om placeringsmöjligheterna gällande allmänflyget.

Målet har varit att stärka Helsingforsregionens funktion och konkurrenskraft, öka bostadsproduktionen i regionen och förutsättningarna för den. Regeringen beslutade den 3 april 2014 om en plan för den offentliga ekonomin för åren 2015-18. I den drogs riktlinjer upp för att ta flygplatsen i Malm i bruk för bostadsändamål och för att avveckla statens verksamheter på flygplatsområdet så snabbt som möjligt, senast under år 2020.

Ett avtal mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen om att stöda stora infrastrukturprojekt och främja boende godkändes vid statsrådets allmänna sammanträde den 20 november 2014. I avtalet skrevs det in att staten avvecklar sina verksamheter vid Malms flygplats före utgången av år 2016, dock senast före utgången av år 2020, och efter detta återgår området till Helsingfors stads användning.


Helsingfors stad svarar för användningen av området

Kommunikationsministeriet har inte längre någon roll i situationen vid Helsingfors-Malms flygplats. I fortsättningen beslutar Helsingfors stad om användningen av det område som frigörs när Helsingfors-Malms flygplats avvecklas. Om Helsingfors stad ger tillstånd och vederbörliga säkerhetskrav uppfylls, kan flygverksamheten för statens del fortgå vid Helsingfors-Malms flygplats till dess byggnadsarbeten eller förberedelser inför sådana inleds på området. Om man vill att flygverksamheten på Helsingfors-Malms flygplats ska fortgå, är detta en fråga mellan Helsingfors stad och en eventuell ny idkare av flygplatsverksamheten, eftersom Helsingfors stad lagligen äger marken i området.

Finavia har sålt sina fastigheter på området till Helsingfors stad på så sätt att Finavia har besittningsrätten till dem till utgången av år 2016. Finavia är vid behov berett att erbjuda sina tjänster på kommersiella villkor till en kommande upprätthållare av flygplatsen i Malm, om det finns intresse för att bedriva flygverksamhet i Malm under övergångstiden. För Helsingfors stads del kan luftfarten fortgå i området åtminstone till utgången av år 2018. Markområdet ägs av Helsingfors stad, och staden ensam beslutar om den fortsatta användningen av området från den 1 januari 2017.
Region- och generalplaneärenden, som skulle göra det möjligt att ta flygplatsområdet i Malm i bostadsbruk, bereds just nu hos behöriga myndigheter. I dessa förfaranden fastställs i sinom tid det framtida användningsändamålet för området.


Någon ersättande flygplats kan inte anvisas

En sakkunniggrupp under ledning av kommunikationsministeriet har under år 2015 dryftat var och under vilka förutsättningar luftfarten bäst kunde fortgå när verksamheten vid flygplatsen i Malm upphör. Under gruppens arbete har det blivit klart att arbetet inte kommer att leda till att en ersättande flygplats för Helsingfors-Malm eller läge för en sådan kan anvisas. Gruppen granskade förutsättningar och begränsningar samt funktionella krav i fråga om byggandet av en ny flygplats, och gestaltade en affärsverksamhetsmodell för en flygplats med privat finansiering. Det är en utmaning att hitta en affärsverksamhetsmodell, som bedrivs med privat finansiering, för en ny flygplats utan ett betydande understöd från den offentliga sektorn för att få i gång processen. En alternativ flygplats skulle kräva större ekonomiska satsningar än vad som krävs för att fortgå med verksamheten på den nuvarande flygplatsen. I nuläget verkar det inte möjligt att statens resurser skulle kunna användas för en dylik satsning.


Ytterligare upplysningar:
avdelningschef, överdirektör Minna Kivimäki, tfn 040 754 9871
enhetschef Risto Murto, tfn 040 505 3320