Spetsprojektet för digital affärsverksamhet kör i gång

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2015 9.28 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har tillsatt en verkställighetsgrupp för projektet som ska främja digital affärsverksamhet, och en utvecklingsgrupp som ska stödja arbetet och de insatser som gäller informationssäkerheten.

Att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet hör till regeringens spetsprojekt. Målet är att Finland blir en gynnsam verksamhetsmiljö för digitala tjänster och för affärsmodeller som baserar sig på digitalisering, robotisering och automatisering.

Ordförande för verkställighetsgruppen är kommunikationsrådet Kriistiina Pietikäinen från kommunikationsministeriet. Gruppen har representanter för ministerierna och näringslivsorganisationer. Kommunikationsminister Anne Berner leder projektet, och det styrs av ministerarbetsgruppen för förnyade handlingssätt.

Verkställighetsgruppen har till uppgift att lägga fram förslag till åtgärder och tillhörande digitaliseringsprojekt. Gruppen ska dessutom koordinera och följa upp hur projektet framskrider och rapportera till ministerarbetsgruppen som styr projektet. Verkställighetsgruppen sörjer också för informationsutbytet mellan olika ministerier, förvaltningsområden och näringslivet.

Verkställighetsgruppens mandatperiod är 1.10.2015-31.12.2018.

Arbetsgrupp utvecklar informationssäkerheten inom affärsverksamhet

Kommunikationsministeriet har tillsatt en utvecklingsgrupp till stöd för arbetet med att ta fram en informationssäkerhetsstrategi för digitala tillväxtmiljöer. I strategin betonas vikten av att säkerställa Finlands konkurrenskraft och exportförutsättningar inom informationssäkerhet, att utveckla EU:s interna marknad samt att säkra de grundläggande fri- och rättigheterna.

Arbetsgruppen har som mål att hitta effektiva medel för att åtgärda fenomen som försvagar förtroendet för digital affärsverksamhet, såsom informationssäkerhetskränkningar och omfattande nätkränkningar av den personliga integriteten.

Arbetsgruppens ordförande är enhetschefen, kommunikationsrådet Olli-Pekka Rantala från kommunikationsministeriet. Gruppen har dessutom företrädare för företag och organisationer som specialiserat sig på hanteringen av informationssäkerhetsrisker inom affärsverksamhet.

Arbetsgruppen ska bl.a. utvärdera den finska lagstiftningens och EU-regleringens inverkan på medborgarnas och företagens möjligheter att utnyttja digitala tjänster och affärsmodeller. Gruppen ska dessutom begrunda hur utbudet och användningen av krypterings- och skyddsmetoder för information skulle kunna främjas och hur informationssäkerheten hos väsentliga digitala produkter skulle kunna förbättras.

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.10.2015-28.2.2016.

Förfrågningar:
Verkställighetsgruppen för digital affärsverksamhet, Kristiina Pietikäinen, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2122

Utvecklingsgruppen för informationssäker affärsverksamhet, Olli-Pekka Rantala, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2585